คำแปลของภาษาสวีดิช-ภาษาอังกฤษ "opinionsbildning"

SV

"opinionsbildning" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

volume_up
opinionsbildning {เพศรวม}
SV

opinionsbildning {เพศรวม}

volume_up
opinionsbildning

ตัวอย่าง "opinionsbildning" ของ ภาษาอังกฤษ

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

SwedishSom alltid är vi även skeptiska till centralt utarbetade kampanjer och opinionsbildning.
As always, we are sceptical about centrally devised campaigns and opinion-forming.
SwedishDet är av yttersta vikt att opinionsbildning bedrivs i dessa frågor i medlemsstaterna.
It is extremely important that public awareness of these issues be raised in the Member States.
SwedishHär krävs det alltså politisk opinionsbildning.
We therefore need to influence public opinion in this area.
SwedishDetta är viktigt om vi vill nå framgång i en fråga av avgörande betydelse, för det handlar om opinionsbildning.
This is an important matter, if we want to be successful on a vital issue, because it is opinion-forming.
SwedishJag hoppas att en oberoende opinionsbildning i Irland också ska respekteras av deras granne, Storbritannien.
I hope that the independence of opinion forming in Ireland is also respected by its neighbour, Great Britain.
SwedishDet finns ingen fri opinionsbildning eller pressfrihet, Internet censureras och oberoende tidningar stängs.
There is no freedom of opinion or of the press; the Internet is censored and independent newspapers closed down.
SwedishHerr talman, opinionsbildning är viktigt.
SwedishDenna kommunistiska statsmakt är nu en gång för alla oförminskat panisk inför varje fri grupp- och opinionsbildning.
Let us face it; this Communist government is as terrified as ever at the thought of any groups or opinions taking shape independently.
SwedishVi ställer oss dock kritiska till att utöka EU:s ekonomiska anslag för att bedriva opinionsbildning för en europeisk identitet.
We disapprove, however, of increasing the EU’s financial appropriations earmarked for shaping opinion with a view to developing a European identity.
SwedishLåt oss möjligen se på det som skedde i helgen i USA som ett bevis på att opinionsbildning faktiskt också kan ge verkan.
Let us perhaps look at what happened at the weekend in the United States as evidence of the fact that opinion forming can in actual fact also be effective.
SwedishMen avslutningsvis vill jag säga: Kampanjen från Greenpeace och från de Gröna mot denna kompromiss är oförsvarlig opinionsbildning!
However, I should like to end by saying that the campaign by Greenpeace and the Greens against this compromise text is irresponsible propaganda!
SwedishDenna opinionsbildning väcker grundläggande frågor, exempelvis frågan om människans ställning i förhållande till finanssektorns i den nuvarande ekonomin.
This movement raises fundamental questions, such as the respective roles of man and the world of finance in today's economy.
SwedishVi ställer oss dock kritiska till att utöka EU: s ekonomiska anslag för att bedriva opinionsbildning för en europeisk identitet.
We disapprove, however, of increasing the EU’ s financial appropriations earmarked for shaping opinion with a view to developing a European identity.
SwedishVi bör minnas att lobbying, som förstås som olika sociala gruppers försök till opinionsbildning, är en oundviklig del av dagens demokratiska system.
We should remember that lobbying, interpreted as advocacy by various social groups, is an indivisible part of contemporary democratic systems.
SwedishVuxensamhällets bristande opinionsbildning om både det underbara men också det ansvarsfulla med sexuallivet kan vuxensamhället inte gå ifrån.
Adult society cannot escape from its failure to adequately foster an appreciation of both the wonder and the responsibility entailed in sexual experience.
SwedishMen vi har samtidigt erkänt den särskilda uppgift som utsändning har när det gäller att garantera fri opinionsbildning i vårt demokratiska samhälle.
However, at the same time we have also recognised the special role which broadcasting plays in guaranteeing free opinion forming in our democratic society.
SwedishEn europeisk identitet växer fram genom möten mellan människor och fördjupat samarbete, inte genom offentliga institutioners opinionsbildning.
A European identity develops through meetings between people and through more thoroughgoing cooperation, not through public institutions’ efforts to shape opinion.
SwedishAv dessa skäl har allvarliga uppmaningar gjorts för att skjuta upp folkomröstningarna i syfte att vinna mer tid för information och opinionsbildning.
For the reasons I have stated, there have been serious calls for the postponement of the referendum in order to gain more time for information and opinion-forming.
SwedishSom alltid är vi skeptiska till centralt utarbetade kampanjer och opinionsbildning och noterar att betänkandet stramar upp kommissionens förslag i denna del.
As always, we are sceptical about centrally devised campaigns and opinion-forming and note that the report tightens up the Commission’ s proposals in this regard.
SwedishDen utvärderingsmetod som lades fram i somras var så hoprafsad och av så dålig kvalitet att den inte kan användas i en sund opinionsbildning.
The evaluation methodology set out in the summer was put together so carelessly, and was of such poor quality, that it cannot serve as a basis on which to raise proper awareness.