คำแปลของภาษาสเปน-ภาษาอังกฤษ "sujetar"

ES

"sujetar" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

volume_up
sujetar {กริยา}
volume_up
sujetar {กริยาที่ต้องการกรรม}
ES

sujetar [sujetando|sujetado; sujeto] {คำกริยา}

volume_up
sujetar (ด้วย: ocupar, aguantar, ostentar, caber)
volume_up
to hold [held|held] {กริยา}
Según cada caja, hay distintos modos de sujetar los discos duros.
Different cases have different ways of holding hard disks.
Sujete el lápiz y el Tablet PC de forma natural.
Hold the pen and Tablet PC naturally.
Sujete el mouse con suavidad con el dedo índice descansando sobre el botón primario y el pulgar a un lado.
Hold the mouse gently with your index finger resting on the primary button and your thumb resting on the side.
sujetar (ด้วย: acoplar, enlazar, adherir, adosar)
Antes de que acabe el año, se debe entregar a Kosovo un plan de trabajo claro para la independencia, aunque sujeto a una serie de condiciones.
Before the end of the year, Kosovo must be presented with a clear roadmap to independence, albeit with conditions attached.
sujetar (ด้วย: juntar, afianzar con abrazadera)
sujetar (ด้วย: prender, amarrar, abrochar, trincar)
Envolver las mozzarellas mini bien escurridas con las rodajas de verdura asada y sujetar con palillos.
Wrap the well drained mini mozzarellas in the slices of grilled vegetable and fasten with a toothpick.
sujetar (ด้วย: asegurar)
volume_up
to anchor [anchored|anchored] {กริยาที่ต้องการกรรม} [สำนวน] (rope, tent)
Las instituciones del Estado no son responsables democráticamente y el poder estatal no está sujeto al Estado de Derecho.
The state institutions are not democratically accountable and state power is not anchored in the rule of law.
sujetar (ด้วย: asegurar)
volume_up
to clap on {กริยา} (apply)
sujetar
volume_up
to clip [clipped|clipped] {กริยาที่ต้องการกรรม} (attach)
sujetar (ด้วย: asegurar)
volume_up
to fix [fixed|fixed] {กริยาที่ต้องการกรรม} (secure)
sujetar las tablas al bastidor con los tornillos
to use the screws to fix the boards to the frame
to fix sth to sth
sujetar (ด้วย: tener agarrado)
volume_up
to grip [gripped|gripped] {กริยาที่ต้องการกรรม} (have hold of)
sujetar
volume_up
to hold down {กริยา} (force, press down)
sujetar
volume_up
to hold on {กริยา} (fasten)
Sujete el lápiz y el Tablet PC de forma natural.
Hold the pen and Tablet PC naturally.
Sujete el mouse con suavidad con el dedo índice descansando sobre el botón primario y el pulgar a un lado.
Hold the mouse gently with your index finger resting on the primary button and your thumb resting on the side.
sujetar
volume_up
to keep up {กริยา} (prevent from falling down)
sujetar (ด้วย: asegurar)
volume_up
to peg [pegged|pegged] {กริยาที่ต้องการกรรม} (attach, secure)
sujetar
volume_up
to peg down {กริยา} [ภาษาอังกฤษเเบบอังกฤษ] (secure, hold down)
sujetar (ด้วย: fijar)
volume_up
to pin back {กริยา}
sujetar
volume_up
to pull in {กริยา} (rein in)
sujetar (ด้วย: sujetar para que no se mueva)
volume_up
to steady {กริยาที่ต้องการกรรม} (by holding)

ชื่อพ้อง (ภาษาสเปน) ของ "sujetar":

sujetar

ตัวอย่าง "sujetar" ของ ภาษาอังกฤษ

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

SpanishSegún cada caja, hay distintos modos de sujetar los discos duros.
Different cases have different ways of holding hard disks.
Spanishherramientas para sujetar accionadas por explosivos
Spanishsujetar las tablas al bastidor con los tornillos
Spanishsujetar con algo pesado
Spanishsujetar con cinta adhesiva
SpanishGracias a una enmienda del Parlamento se encuentra ahora en este informe, entre otras cosas, que está prohibido sujetar una escalera cuando alguien está encaramado a ella.
One of the prohibitions in that report, thanks to an amendment in Parliament, pertains to holding a ladder while someone is standing on it.
SpanishSujetar y mover el mouse de modo correcto puede ayudarle a evitar dolores o lesiones en las muñecas, manos y brazos, especialmente si utiliza el equipo durante largos períodos de tiempo.
Holding and moving your mouse properly can help you avoid soreness or injury to your wrists, hands, and arms, particularly if you use your computer for long periods of time.
คำอื่น ๆ