คำแปลของภาษาสเปน-ภาษาอังกฤษ "incendiar"

ES

"incendiar" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

volume_up
incendiar {กริยาที่ต้องการกรรม}

ES incendiar
volume_up
[incendiando|incendiado] {กริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับ}

1. ทั่วไป

incendiar (ด้วย: escaldar, incinerar, churruscar)
volume_up
to burn [burnt; burned|burnt; burned] {กริยาที่ต้องการกรรม}
Estas no arden casualmente sino que son incendiadas a propósito.
The jungle does not burn by chance, someone sets it on fire.
Si la casa del vecino se incendia, me llevo el dinero del seguro.
Should my neighbour's house burn down, I get the insurance money.
Gracias a Dios podemos determinar que el incendio va extinguiéndose poco a poco.
Thank God the fire is now gradually beginning to burn out by itself.
incendiar
volume_up
to burn down {กริยาที่ต้องการกรรม}
Si la casa del vecino se incendia, me llevo el dinero del seguro.
Should my neighbour's house burn down, I get the insurance money.
Si hiciera eso, habría tenido un interés personal en ver cómo su casa se incendiaba.
If I were to do that, then I would have a vested interest in seeing his house burn down.
No queremos que se incendie ninguna finca.
We do not want any farm to burn down.
incendiar
volume_up
to set alight {กริยาที่ต้องการกรรม}
incendiar (ด้วย: inflamar)
volume_up
to set fire to {กริยาที่ต้องการกรรม}
Los integristas han incendiado las oficinas del diario en Peshavar.
Fundamentalists have set fire to the newspaper' s offices in Peshawar.
Los integristas han incendiado las oficinas del diario en Peshavar.
Fundamentalists have set fire to the newspaper's offices in Peshawar.
El 13 de mayo, una muchedumbre compuesta por unas 60 personas utilizó cócteles Molotov para incendiar cinco campamentos romaní en Nápoles.
On 13 May a mob of approximately 60 people used Molotov cocktails to set fire to five Romany camps in Naples.
incendiar (ด้วย: prender fuego)
volume_up
to set on fire {กริยา}
Algunos miembros de su familia han sido torturados o asesinados o han perdido sus casas, incendiadas por las milicias.
Members of his family have been tortured and murdered or have had their houses set on fire by the militias.
En el pasado se han producido incidentes similares en contra de esta minoría, tal como el incendio provocado en una escuela eslovena de educación primaria.
Similar incidents directed against the Slovene minority have taken place in the past, for instance when a Slovene primary school was set on fire.
Existe una especie de caza de brujas contra los rumanos y los romaní, con gran número de incursiones de castigo y el incendio de los campamentos de nómadas.
There is a witch-hunt climate against Romanians and Roma, with a great number of punitive expeditions and with travellers' camps that have been set on fire.

2. "quemar"

incendiar
volume_up
to burn … to the ground {กริยา}

ชื่อพ้อง (ภาษาสเปน) ของ "incendiar":

incendiar

ตัวอย่าง "incendiar" ของ ภาษาอังกฤษ

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

SpanishComo ha dicho Uribe, Chávez quiere incendiar el continente.
As President Uribe has said, President Chávez wants to set the continent alight.
SpanishLo que es peor, una intervención armada podría incendiar todo el Cáucaso, y de eso todos somos conscientes.
What is worse, armed intervention could embroil the entire Caucasus, which is something of which we are all conscious.
SpanishSu local ha sido devastado por vándalos, por criminales turcos, que acaban de incendiar un restaurante en la capital de Europa sólo por ser armenio.
Yet their premises have been wrecked by hooligans, by Turkish criminals, who have burned down a restaurant in the capital of Europe just because it is Armenian.