คำแปลของภาษาสเปน-ภาษาอังกฤษ "encausar"

ES

"encausar" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

volume_up
encausar {กริยาที่ต้องการกรรม}

ES encausar
volume_up
[encausando|encausado] {กริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับ}

encausar (ด้วย: enjuiciar)
volume_up
to prosecute [prosecuted|prosecuted] {กริยาที่ต้องการกรรม}
Nos congelarían todos los activos y los depósitos bancarios, pero no seríamos encausados de forma inmediata.
All your assets and bank deposits would be frozen, but the authorities would not automatically prosecute.
España concretamente está encausada en este momento por la existencia de más de siete vertederos ilegales.
Spain is currently being prosecuted over the existence of more than seven illegal dumping sites.
La violación y el resto de las formas de violencia sexual deben reconocerse como delitos en todos los países de la UE y sus autores deben ser encausados automáticamente.
Rape and all other forms of sexual violence must be recognised as crimes in all EU countries and their perpetrators automatically prosecuted.
encausar
volume_up
to put on trial {กริยาที่ต้องการกรรม}
encausar
volume_up
to sue {กริยาที่ต้องการกรรม}
encausar (ด้วย: embestir, cobrar, cargar, inculpar)
volume_up
to charge [charged|charged] {กริยา}
También es muy importante que queden claramente demostrados los derechos de las personas que son encausadas por la OLAF, lo que se aplica asimismo a esta Cámara.
It is also important that the rights of people who are summonsed or charged by OLAF are clearly demonstrated and this applies also to this House.

ชื่อพ้อง (ภาษาสเปน) ของ "encausar":

encausar

ตัวอย่าง "encausar" ของ ภาษาอังกฤษ

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

SpanishSi así sucede, lo que tendríamos ante nosotros sería una ficción y habría que encausar a la Comisión Europea por dejar que sucedan esas cosas.
If that were to happen it would be a travesty and the European Commission would be indicted for allowing that to happen.