คำแปลของภาษาสเปน-ภาษาอังกฤษ "borrarse"

ES

"borrarse" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

volume_up
borrarse {กริยาย้อนกลับ}
volume_up
borrarse {กริยา}
ES

borrarse {กริยาที่แสดงส่งผลกลับถึงการกระทำของตัวประธานเอง}

volume_up
borrarse (ด้วย: desaparecer, pasarse, pasar)
volume_up
to wear off {กริยาที่ไม่ต้องการกรรม}

ตัวอย่าง "borrarse" ของ ภาษาอังกฤษ

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้

SpanishSolo deberán borrarse de la lista si dan pasos significativos hacia la democracia.
Only when they have made a noteworthy move towards democracy should they be removed from the list.
SpanishPor ejemplo, creemos que deberían borrarse todas las referencias a la estrategia europea de seguridad.
We believe, for example, that all references to the European security strategy should be deleted.
SpanishEl sistema opt-out es malo para el consumidor puesto que para borrarse de la lista depende de la buena voluntad de la empresa.
The latter is dependent on the goodwill of the company in actually deleting his or her name.
SpanishPero para hacer desaparecer los fenómenos de diferenciación de los precios, debe borrarse del mapa la propia diferencia.
But if price differences are to be wiped out, the difference in price itself needs to be wiped out.
SpanishYo considero que estos son principios fundamentales de la Unión Europea, por lo que no deberían borrarse.
My opinion is that these principles are fundamental principles of the European Union and therefore should not be erased.
SpanishUn DVD+RW puede grabarse y borrarse muchas veces.
A DVD+RW can be burned and erased many times.
SpanishUn CD-RW puede grabarse y borrarse muchas veces.
SpanishNo obstante, estos criterios de incorporación también tienen que contener normas acerca de cómo se procede para borrarse de la lista.
On the other hand, these initial criteria should also include provisions allowing for the list to be abolished.
SpanishLa Política Pesquera Común es un desastre absoluto que debería borrarse del mapa y no perpetuarse ni exportarse a terceros países.
The common fisheries policy is an unmitigated disaster which should be swept away, not perpetuated and exported to third countries.
SpanishLos CDs regrabables (por ejemplo, los discos CD-RW) y los DVDs regrabables (por ejemplo, DVD-RW, DVD+RW o DVD+RAM) pueden borrarse y grabarse muchas veces.
Rewritable CDs (for example, CD-RW discs) and rewritable DVDs (for example, DVD-RW, DVD+RW, or DVD+RAM) can be erased and written to many times.
SpanishEn este sentido, la cuestión no es sólo cómo pasan a formar parte de estas listas las personas y las organizaciones, sino también cómo consiguen borrarse de ellas.
The question in this regard is not only how people and organisations get included in these lists, but also how they get removed from them.