คำแปลของภาษาโปลิช-ภาษาอังกฤษ "roboczy"

PL

"roboczy" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

volume_up
roboczy {คำวิเศษณ์ เพศชาย}
PL

roboczy {คำวิเศษณ์ เพศชาย}

volume_up
roboczy
volume_up
work {คำวิเศษณ์}
Program legislacyjny i roboczy Komisji (złożone projekty rezolucji): Patrz protokół
Commission legislative and work programme for 2008 (motions for resolutions tabled): see Minutes
Roboczy program Komisji w sprawie spójności polityki jest krokiem w dobrym kierunku.
The Commission's work programme on policy coherence is a good step in this direction.
Program legislacyjny i roboczy Komisji na rok 2008 (głosowanie)
Commission legislative and work programme for 2008 (vote)
roboczy (ด้วย: pracujący)
volume_up
working {คำวิเศษณ์}
Przedmiot: Język irlandzki jako urzędowy język roboczy Unii Europejskiej
Subject: Irish as an official working language of the European Union
Parlamenty krajowe powinny spotkać się w ramach COSAC, aby formalnie przyjąć program roboczy.
National parliaments should meet in COSAC and formally adopt the working programme.
Jeden system fizyczny, mózg, zawiera prawidłowy model roboczy innego systemu -- kwazara.
The one physical system, the brain, contains an accurate working model of the other -- the quasar.
roboczy (ด้วย: zwyczajny, codzienny, powszedni)
volume_up
workaday {คำวิเศษณ์}

ตัวอย่าง "roboczy" ของ ภาษาอังกฤษ

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้

PolishRoboczy program Komisji w sprawie spójności polityki jest krokiem w dobrym kierunku.
The Commission's work programme on policy coherence is a good step in this direction.
PolishParlamenty krajowe powinny spotkać się w ramach COSAC, aby formalnie przyjąć program roboczy.
National parliaments should meet in COSAC and formally adopt the working programme.
PolishProgram legislacyjny i roboczy Komisji (złożone projekty rezolucji): Patrz protokół
Commission legislative and work programme for 2008 (motions for resolutions tabled): see Minutes
PolishPrzedmiot: Język irlandzki jako urzędowy język roboczy Unii Europejskiej
Subject: Irish as an official working language of the European Union
PolishJeden system fizyczny, mózg, zawiera prawidłowy model roboczy innego systemu -- kwazara.
The one physical system, the brain, contains an accurate working model of the other -- the quasar.
PolishW tym kontekście na pierwszym posiedzeniu Forum w 2008 roku powołano zespół roboczy ds. rachunków.
In this context, a working group on billing was established at the first meeting of the Forum in 2008.
PolishProgram legislacyjny i roboczy Komisji na rok 2008 (głosowanie)
Commission legislative and work programme for 2008 (vote)
PolishDziękuję także panu komisarzowi za wyjątkowo rozsądny dokument roboczy służb Komisji przygotowany na posiedzenie w Akrze.
I also thank the Commissioner for a particularly sound staff working paper for Accra.
PolishTo dokument roboczy Komisji do konsultacji. nie jesteśmy jeszcze na etapie przedstawiania projektu.
There is a Commission working document for consultation but we are not yet at the point of presenting a draft.
PolishTo moje biuro opracowało dokument roboczy w sprawie sankcji nałożonych na Syrię; w tym przypadku mamy wiodącą rolę.
It was my office that produced the non-paper on sanctions on Syria; we are in the driving seat.
PolishPlan roboczy ECDC na rok 2008 przewiduje wśród działań priorytetowych kwestie związane z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe.
The ECDC work plan for 2008 includes antimicrobial resistance among its priority actions.
PolishPo zakończeniu rysowania możesz ponownie kliknąć obszar roboczy w celu rozpoczęcia rysowania kolejnej linii tego typu.
After you have finished drawing, you can click in the canvas again to start drawing another line of that type.
PolishNa marginesie, to tylko tytuł roboczy.
PolishPrzyjęliśmy egipski dokument roboczy.
PolishTen dokument roboczy w sprawie transgranicznego handlu elektronicznego powstał z inicjatywy mojej koleżanki, pani komisarz Megleny Kunevej.
This staff working document on cross-border e-commerce is an initiative by my colleague, Commissioner Meglena Kuneva.
PolishTo prototyp roboczy.
PolishTen wspólny program roboczy na rzecz modernizacji obejmuje ważne środki, które będą aktywnie wspierać rozwój praworządności w Rosji.
This joint work programme for modernisation contains important measures which will provide active support for the development of the rule of law in Russia.
PolishNie jest to tylko i wyłącznie odpowiedzią na komunikat Komisji; to roboczy dokument w sprawie konsensusu, jaki udało nam się osiągnąć wraz z innymi posłami do PE.
It is not just a response to a Commission communication; it is a working document on the consensus achieved with my colleagues.
PolishDostosowywanie koloru tła rysunku: kliknij obszar roboczy prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie Tło, a następnie wybierz odpowiedni kolor.
PolishMogę powiedzieć - i tego pogratulować pani poseł - że z powodzeniem doprowadziła ona do osiągnięcia przez dynamiczny zespół roboczy najlepszych możliwych rezultatów.
I can say that - and I congratulate you on this - you successfully led a dynamic work team to achieve the best possible results.

ชื่อพ้อง (ภาษาโปลิช) ของ "roboczy":

roboczy