ภาษาดัช | สำนวน - การท่องเที่ยว | ช็อปปิ้ง

ช็อปปิ้ง - พื้นฐาน

___を持っていますか?
Heeft u ___?
ถามหาสินค้าพิเศษ
___はどこで探せますか?
Waar kan ik ___ vinden?
ถามหาว่าตำแหน่งของสินค้าที่คุณถามหาอยู่ที่ไหน
これはいくらですか?
Hoeveel kost het?
ถามราคาของสินค้าที่คุณถามหาว่าเท่าไร
もっと値段が低いものはありませんか?
Heeft u iets goedkopers?
ถามหาสินค้าที่มีราคาถูกกว่า
開店/閉店時間はいつですか?
Hoe laat opent/sluit u?
ถามเกี่ยวกับวันเวลาเปิดปิด
見てるだけです
Ik kijk even rond.
บอกให้คนขายทราบว่าคุณแค่ดูทั่วๆไปก่อนและยังไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆ
買います
Ik wil het graag kopen.
ตัดสินใจว่าคุณต้องการจะซื้ออะไร
クレジットカードで払ってもいいですか?
Kan ik met een creditcard betalen?
ถามว่าร้านค้ารับบัตรเครดิตหรือไม่
レシートをください
Mag ik de bon?
ขอใบเสร็จ
袋をください
Mag ik een tasje?
การขอถุงเพื่อใส่ของ
これを返却したいです
Ik wil dit graag retourneren.
อธิบายว่าคุณต้องการคืนของ

ช็อปปิ้ง - เสื้อผ้า

これを試着してもいいですか?
Kan ik dit passen alstublieft?
ถามว่าคุณสามารถลองใส่เสื้อผ้าได้หรือเปล่า
試着室はどこですか?
Waar zijn de kleedkamers?
การถามว่าห้องลองอยู่ตรงไหน
この服の___サイズはありますか?
Heeft u deze in ___?
การถามเสื้อผ้าถึงไซส์พิเศษ
... S?
... small?
ไซส์เสื้อผ้า
... M?
... medium?
ไซส์เสื้อผ้า
... L?
... large?
ไซส์เสื้อผ้า
... XL?
... extra large?
ไซส์เสื้อผ้า
この靴の___サイズはありますか?
Heeft u deze schoenen in maat ___?
ถามถึงรองเท้าไซส์พิเศษ
小さすぎます
Het is te klein.
การบอกว่าสินค้านั้นมีขนาดเล็กเกินไป
大きすぎます
Het is te groot.
การบอกว่าสินค้านั้นมีขนาดใหญ่เกินไป
この服は私に似合っていますか?
Staat dit me goed?
การถามถึงความคิดเห็นว่ามีความคิดเห็นอย่างไร

ช็อปปิ้ง - การต่อราคา

_[値段]_で買います
Ik kan u er _[bedrag]_ voor geven.
แนะราคาเริ่มต้น
それは値段が高すぎる!
Dat is veel te duur!
การปฏิเสธเนื่องจากสินค้ามีราคาสูงเกินไป
_[値段]_の価格で他の店で売られているのを見つけました
Ik heb dit ergens anders voor _[bedrag]_ gezien.
การกล่าวถึงราคาที่ถูกกว่าในร้านอื่น
[値段]_が最後のオファーだ!
_[bedrag]_ is mijn laatste bod!
การตั้งราคาครั้งสุดท้าย
私は興味がありません
Dan hoeft het niet.
การแสดงว่าไม่สนใจ
どこか他のところに行きます
Dan ga ik ergens anders heen.
การแสดงความไม่พอใจโดยการขู่ว่าจะไปดูที่อื่น
払えません!
Dat kan ik niet betalen!
การปฏิเสธการซื้อโดยอ้างว่าคุณมีเงินไม่พอ
私が払える金額を超えているけれども、買います。
Dat is meer dan ik eigenlijk kan betalen maar ik neem het toch.
การยอมรับราคาแต่เสียใจเล็กน้อย