ภาษาอังกฤษ | สำนวน - การท่องเที่ยว | ตัวเลขและเงิน

ตัวเลขและเงิน - ตัวเลข (tua-lek)

ศูนย์ (soon)
zero
ตัวเลข
หนึ่ง (neung)
one
ตัวเลข
สอง (song)
two
ตัวเลข
สาม (sarm)
three
ตัวเลข
สี่ (see)
four
ตัวเลข
ห้า (ha)
five
ตัวเลข
หก (hok)
six
ตัวเลข
เจ็ด (jed)
seven
ตัวเลข
แปด (pad)
eight
ตัวเลข
เก้า (kao)
nine
ตัวเลข
สิบ (sib)
ten
ตัวเลข
สิบเอ็ด (sib-ed)
eleven
ตัวเลข
สิบสอง (sib-song)
twelve
ตัวเลข
สิบสาม (sib-sarm)
thirteen
ตัวเลข
สิบสี่ (sib-see)
fourteen
ตัวเลข
สิบห้า (sib-ha)
fifteen
ตัวเลข
สิบหก (sib-hok)
sixteen
ตัวเลข
สิบเจ็ด(sib-jed)
seventeen
ตัวเลข
สิบแปด(sib-pad)
eighteen
ตัวเลข
สิบเก้า(sib-kao)
nineteen
ตัวเลข
ยี่สิบ (yee-sib)
twenty
ตัวเลข
สามสิบ (sarm-sib)
thirty
ตัวเลข
สี่สิบ (see-sib)
forty
ตัวเลข
ห้าสิบ (ha-sib)
fifty
ตัวเลข
หกสิบ (hok-sib)
sixty
ตัวเลข
เจ็ดสิบ (jed-sib)
seventy
ตัวเลข
แปดสิบ (pad-sib)
eighty
ตัวเลข
เก้าสิบ (kao-sib)
ninety
ตัวเลข
หนึ่งร้อย (neung-roi)
hundred
ตัวเลข
หนึ่งล้าน (neung-larn)
million
ตัวเลข
พันล้าน (pun-larn)
billion
ตัวเลข

ตัวเลขและเงิน - เงิน

คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Do you accept ___?
สอบถามเกี่ยวกับวิธีการจ่ายเงินที่พวกเขารับ
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
... credit cards?
วิธีการจ่าย
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
... debit cards?
วิธีการจ่ายเงิน
...เงินสด? (...ngern-sod?)
... cash?
วิธีการจ่ายเงิน
...เช็ค? (checks)
... checks?
วิธีการจ่ายเงิน
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
I would like to exchange some money.
การเรียกร้องแลกเปลี่ยนเงินตราจากหน่วยหนึ่งไปอีกหน่วยหนึ่ง
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
การสอบถามเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน

ตัวเลขและเงิน - ตู้เอทีเอ็ม (tu ATM)

กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Enter your PIN code.
การใส่รหัสผ่านของคุณอย่างทันทีทันใด
การถอนตังค์
Withdraw money
ตัวเลือกในการรับเงิน (tua-luek nai karn rub ngern.)
ตกลง (tok-long)
Confirm
การยอมรับการกระทำ
ยกเลิก (yok-lerk)
Cancel
การยกเลิกการกระทำ
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Select amount
เลือกปริมาณเงิน (leuk pa-ri-marn ngern.)
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Do you want a receipt?
การรับใบเสร็จหลังจากการถอนตังค์