ภาษาอังกฤษ | สำนวน - การท่องเที่ยว | ดูรอบๆ

ดูรอบๆ - ตำแหน่ง

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
I am lost.
การที่ไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหน
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Can you show me where it is on the map?
การถามถึงตำแหน่งในแผนที่ที่แน่นอน
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Where can I find___?
การถามหาถึงเครื่องสำนวยความสะดวกพิเศษ
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... a bathroom?
เครื่องสำนวยความสะดวกพิเศษ
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... a bank/an exchange office?
สิ่งอำนวยความสะดวก
...โรงแรม? (rong ram?)
... a hotel?
สิ่งอำนวยความสะดวก
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... a gas station?
สิ่งอำนวยความสะดวก
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... a hospital?
สิ่งอำนวยความสะดวก
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... a pharmacy?
สิ่งอำนวยความสะดวก
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... a department store?
สิ่งอำนวยความสะดวก
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... a supermarket?
สิ่งอำนวยความสะดวก
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... the bus stop?
สิ่งอำนวยความสะดวก
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... the subway station?
สิ่งอำนวยความสะดวก
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... a tourist information office?
สิ่งอำนวยความสะดวก
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... an ATM/a cash machine?
สิ่งอำนวยความสะดวก
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
How do I get to___?
การถามทางเพื่อไปสถานที่หนึ่งๆ
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... the downtown area?
สถานที่ที่แน่นอน
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... the train station?
สถานที่ที่แน่นอน
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... the airport?
สถานที่ที่แน่นอน
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... the police station?
สถานที่ที่แน่นอน
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... the embassy of [country]?
สถานทูตของประเทศใดประเทศหนึ่ง
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Can you recommend any good___?
การถามถึงคำแนะนำของสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง
...บาร์? (...bar?)
... bars?
สถานที่
...คาเฟ่? (...cafe?)
... cafes?
สถานที่
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restaurants?
สถานที่
...ผับ? (...pub?)
... night clubs?
สถานที่
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... hotels?
สถานที่
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... tourist attractions?
สถานที่
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... historic sites?
สถานที่
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... museums?
สถานที่

ดูรอบๆ - ทิศทาง

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Turn left.
การบอกทิศทาง
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Turn right.
การบอกทิศทาง
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Go straight ahead.
การบอกทิศทาง
เดินกลับไป (dern glub pai)
Go back.
การบอกทิศทาง
หยุด (yhood)
Stop.
การบอกทิศทาง
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Go towards the___.
การบอกทิศทาง
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Go past the___.
การบอกทิศทาง
ระวัง___ (rawang____.)
Watch for the___.
การบอกทิศทาง
ลงเขา (long kao)
downhill
การบอกทิศทาง
ขึ้นเขา (kuen kao)
uphill
การบอกทิศทาง
สี่แยก (see yak)
intersection
จุดทั่วๆไปที่ใช้ในการบอกทิศทาง
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
traffic lights
จุดทั่วๆไปที่ใช้ในการบอกทิศทาง
จอดรถ (jord-rod)
park
จุดทั่วๆไปที่ใช้ในการบอกทิศทาง

ดูรอบๆ - รถบัส/รถไฟ (rod bus/rod fai)

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Where can I buy a bus/train ticket?
การถามถึงที่จำหน่ายตั๋ว
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
การซื้อตั๋วสถานที่เฉพาะเจาะจง
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... single ticket ...
การซื้อตั๋วเที่ยวเดียว
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... return ticket ...
การซื้อตั๋วไปกลับ
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... first class/second class ticket ...
ตั๋วชั้นหนึ่งและชั้นสอง
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... day pass ...
ตั๋วที่คุณสามารถใช้ได้ทั้งวัน
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... weekly pass ...
ตั๋วที่คุณสามารถใช้ได้ทั้งอาทิตย์
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... monthly pass ...
ตั๋วที่คุณสามารถใช้ได้ทั้งอาทิตย์
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
How much is a ticket to __[location]__ ?
การถามถึงราคาตั๋วที่จะไปสถานที่ๆหนึ่ง
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
I'd like to reserve a seat (by the window).
การระบุถึงที่นั่งพิเศษ
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
การถามว่ารถบัสหรือรถไฟคันนี้ไปในสถานที่นั้นๆหรือเปล่า
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
How long to get to __[location]__?
การถามถึงเวลาการเดินทาง
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
การถามว่ารถบัสหรือรถไฟออกจากสถานีเมื่อไร
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Is this seat taken?
การถามว่าที่นั่งนี่ว่างหรือเปล่า
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
That is my seat.
การบอกว่าคุณเป็นเจ้าของหรือได้จองที่นั่งหนึ่งๆไว้แล้ว

ดูรอบๆ - สัญลักษณ์

เปิด (perd)
open
ร้านนี้เปิดทำการ
ปิด (pid)
closed
ร้านนี้ปิดทำการ
ทางเข้า (tang kao)
entrance
สัญลักษณ์ทางเข้า
ทางออก (tang-ork)
exit
สัญลักษณ์ทางออก
ผลัก (pluk)
push
ดึง (deung)
pull
ผู้ชาย (pu-chy)
men
ห้องน้ำสำหรับผู้ชาย
ผู้หญิง (pu-ying)
women
ห้องน้ำสำหรับผู้หญิง
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
occupied
โรงแรมนี้เต็มแล้ว/ห้องน้ำมีคนใช้อยู่
ว่าง (wang)
vacant
ห้องนี่ว่าง/ห้องน้ำไม่มีคนใช้

ดูรอบๆ - แท็กซี่ (taxi)

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Do you know the number to call a taxi?
การถามเบอร์โทรศัพท์สำหรับบริษัทแท็กซี่
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
I need to go to __[location]__.
การโทรหาคนขับแท็กซี่เพื่อบอกว่าคุณต้องการไปไหน
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
How much to go to__[location]__?
การถามถึงราคาแท็กซี่
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Can you wait here for a moment?
การถามคนขับแท็กซี่ว่าให้คุณรอระหว่างคุณทำธุระ
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Follow that car!
ใช้เมื่อคุณเป็นสายลับ

ดูรอบๆ - การเช่ารถ

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Where is the car rental?
การถามว่าคุณสามารถเช่ารถได้ที่ไหน
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
I'd like to rent a small car/large car/van.
การระบุว่าคุณต้องการรถแบบไหน
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... for one day/one week.
การระบุว่าคุณต้องการเช่ารถยนต์นานแค่ไหน
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
I want full coverage insurance.
การเอาประกันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
I do not need insurance.
การไม่รับประกันภัย
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Should I bring the car back with a full tank?
การถามว่าคุณต้องเติมน้ำมันหรือเปล่า
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Where is the next gas station?
การถามตำแหน่งของปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุด
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
I would like to include a second driver.
การบอกให้เพิ่มคนขับรถคนที่สองเพิ่มเข้าไปเงื่อนไขการเช่ารถ
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
What is the speed limit in cities/on highways?
การถามถึงความเร็วสูงสุดเวลาขับรถ
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
The tank is not full.
การติเตียนว่าน้ำมันนั้นไม่เต็มถึง 100 เปอร์เซ็นต์
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
The engine makes a strange noise.
การติเตียนว่าตัวเครื่องรถยนต์มีปัญหาแปลกๆ
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
The car is damaged.
การติเตียนว่ารถยนต์มีความเสียหาย