ภาษาเอสเปรันโต | สำนวน - การท่องเที่ยว | ดูรอบๆ

ดูรอบๆ - ตำแหน่ง

Eu estou perdido (a).
Mi perdiĝis.
การที่ไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหน
Você pode me mostrar onde é isso no mapa?
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
การถามถึงตำแหน่งในแผนที่ที่แน่นอน
Onde eu encontro ___?
Kie mi povas trovi ___?
การถามหาถึงเครื่องสำนวยความสะดวกพิเศษ
... um banheiro?
... la banĉambron?
เครื่องสำนวยความสะดวกพิเศษ
... um banco/uma casa de câmbio?
... bankon/ŝanĝoficejon?
สิ่งอำนวยความสะดวก
... um hotel?
... hotelon?
สิ่งอำนวยความสะดวก
... um posto de gasolina?
... benzinstacion?
สิ่งอำนวยความสะดวก
... um hospital?
... malsanulejon?
สิ่งอำนวยความสะดวก
... uma farmácia?
... apotekon?
สิ่งอำนวยความสะดวก
... uma loja de departamento?
... magazenon?
สิ่งอำนวยความสะดวก
... um supermercado?
... supermarkton?
สิ่งอำนวยความสะดวก
... uma parada de ônibus?
... bushaltejon?
สิ่งอำนวยความสะดวก
... uma estação de metrô?
... metroohaltejon?
สิ่งอำนวยความสะดวก
... um centro de informações turísticas?
... turistoficejon?
สิ่งอำนวยความสะดวก
... um caixa eletrônico?
... monaŭtomaton?
สิ่งอำนวยความสะดวก
Como eu faço para chegar ___?
Kiel mi iras al___?
การถามทางเพื่อไปสถานที่หนึ่งๆ
... ao centro da cidade?
... la urbocentron?
สถานที่ที่แน่นอน
... a estação de trem?
... la stacidomon?
สถานที่ที่แน่นอน
... ao aeroporto?
... la aerhavenon?
สถานที่ที่แน่นอน
... a delegacia de polícia?
... la policejon?
สถานที่ที่แน่นอน
... a embaixada [país]?
... la ambasadon de [lando]?
สถานทูตของประเทศใดประเทศหนึ่ง
Você pode recomendar algum bom ___?
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
การถามถึงคำแนะนำของสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง
... bares?
... trinkejojn?
สถานที่
... cafeterias?
... kafejojn?
สถานที่
... restaurantes?
... restoraciojn?
สถานที่
... boates?
... noktoklubojn?
สถานที่
... hotéis?
... hotelojn?
สถานที่
... atrações turísticas?
... turismajn allogojn?
สถานที่
... cidades históricas?
... historiajn lokojn?
สถานที่
... museus?
... muzeojn?
สถานที่

ดูรอบๆ - ทิศทาง

Vire à esquerda.
Turnu maldekstre.
การบอกทิศทาง
Vire à direita.
Turnu dekstre.
การบอกทิศทาง
Siga em frente.
Iru rekte.
การบอกทิศทาง
Volte.
Reiru.
การบอกทิศทาง
Pare.
Haltu.
การบอกทิศทาง
Vá em direção à ___.
Iru al la___.
การบอกทิศทาง
Passe o ___.
Iru post la____.
การบอกทิศทาง
Procure por ___.
Serku la___.
การบอกทิศทาง
para baixo
montsuben
การบอกทิศทาง
para cima
supren
การบอกทิศทาง
intersecção
vojkruciĝo
จุดทั่วๆไปที่ใช้ในการบอกทิศทาง
semáforo
trafiklumo
จุดทั่วๆไปที่ใช้ในการบอกทิศทาง
parque
parko
จุดทั่วๆไปที่ใช้ในการบอกทิศทาง

ดูรอบๆ - รถบัส/รถไฟ (rod bus/rod fai)

Onde eu posso comprar uma passagem de ônibus/trem?
Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
การถามถึงที่จำหน่ายตั๋ว
Eu gostaria de comprar um(a)___ para _[local]_, por favor.
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
การซื้อตั๋วสถานที่เฉพาะเจาะจง
... bilhete único ...
... solan bileton ...
การซื้อตั๋วเที่ยวเดียว
... bilhete de ida e volta ...
... revenan bileton ...
การซื้อตั๋วไปกลับ
... bilhete para primeira classe/segunda classe...
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
ตั๋วชั้นหนึ่งและชั้นสอง
... passe de um dia ...
... tagbileton ...
ตั๋วที่คุณสามารถใช้ได้ทั้งวัน
... bilhete semanal ...
... semajnobileton ...
ตั๋วที่คุณสามารถใช้ได้ทั้งอาทิตย์
... bilhete mensal ...
... monatbileton ...
ตั๋วที่คุณสามารถใช้ได้ทั้งอาทิตย์
Quanto é uma passagem para _[local]_ ?
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
การถามถึงราคาตั๋วที่จะไปสถานที่ๆหนึ่ง
Eu gostaria de reservar um assento (na janela).
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
การระบุถึงที่นั่งพิเศษ
Esse trem/ônibus para em __[local]__ ?
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
การถามว่ารถบัสหรือรถไฟคันนี้ไปในสถานที่นั้นๆหรือเปล่า
Quanto tempo leva para chegar em _[local]_?
Kiom longe por atingi __[loko]__?
การถามถึงเวลาการเดินทาง
Quando o ônibus/trem com destino para _[local]_ parte?
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
การถามว่ารถบัสหรือรถไฟออกจากสถานีเมื่อไร
Este lugar está ocupado?
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
การถามว่าที่นั่งนี่ว่างหรือเปล่า
Este é o meu assento.
Tio estas mia sidloko.
การบอกว่าคุณเป็นเจ้าของหรือได้จองที่นั่งหนึ่งๆไว้แล้ว

ดูรอบๆ - สัญลักษณ์

aberto
malferma
ร้านนี้เปิดทำการ
fechado
ferma
ร้านนี้ปิดทำการ
entrada
eniro
สัญลักษณ์ทางเข้า
saída
eliro
สัญลักษณ์ทางออก
empurrar
puŝu
puxar
eltiru
homens
viroj
ห้องน้ำสำหรับผู้ชาย
mulheres
virinoj
ห้องน้ำสำหรับผู้หญิง
ocupado
Okupata
โรงแรมนี้เต็มแล้ว/ห้องน้ำมีคนใช้อยู่
livre
neokupata
ห้องนี่ว่าง/ห้องน้ำไม่มีคนใช้

ดูรอบๆ - แท็กซี่ (taxi)

Você conhece algum número de táxi?
Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
การถามเบอร์โทรศัพท์สำหรับบริษัทแท็กซี่
Eu preciso ir para _[local]_.
Mi bezonas iri al __[loko]__.
การโทรหาคนขับแท็กซี่เพื่อบอกว่าคุณต้องการไปไหน
Quanto custa para ir para _[local]_?
Kiom por iri al __[loko]__?
การถามถึงราคาแท็กซี่
Você pode esperar aqui por um momento?
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
การถามคนขับแท็กซี่ว่าให้คุณรอระหว่างคุณทำธุระ
Siga aquele carro!
Sekvu tiun aŭton!
ใช้เมื่อคุณเป็นสายลับ

ดูรอบๆ - การเช่ารถ

Onde posso alugar um carro?
Kie mi povas lui aŭton?
การถามว่าคุณสามารถเช่ารถได้ที่ไหน
Eu gostaria de alugar um carro pequeno/carro grande/van.
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
การระบุว่าคุณต้องการรถแบบไหน
... por um dia/uma semana.
...por unu tago/semajno.
การระบุว่าคุณต้องการเช่ารถยนต์นานแค่ไหน
Eu quero pacote de seguro completo.
Mi volas plenan asekuron.
การเอาประกันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
Eu não preciso de seguro.
Mi ne bezonas asekuron.
การไม่รับประกันภัย
Eu devo trazer o carro de volta com o tanque cheio?
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
การถามว่าคุณต้องเติมน้ำมันหรือเปล่า
Onde é o posto de gasolina mais próximo?
Kie estas la proksima benzinstacio?
การถามตำแหน่งของปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุด
Eu gostaria de registrar um segundo motorista.
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
การบอกให้เพิ่มคนขับรถคนที่สองเพิ่มเข้าไปเงื่อนไขการเช่ารถ
Qual é o limite de velocidade na cidade/na estrada?
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
การถามถึงความเร็วสูงสุดเวลาขับรถ
O tanque não está cheio.
La benzinujo ne estas plena.
การติเตียนว่าน้ำมันนั้นไม่เต็มถึง 100 เปอร์เซ็นต์
O motor está fazendo um barulho estranho.
La motoro faras strangan bruon.
การติเตียนว่าตัวเครื่องรถยนต์มีปัญหาแปลกๆ
O carro está danificado.
La aŭto estas difektita.
การติเตียนว่ารถยนต์มีความเสียหาย