ภาษาสเปน | สำนวน - การท่องเที่ยว | ดูรอบๆ

ดูรอบๆ - ตำแหน่ง

我迷路了。(wǒ mílù le.)
Estoy perdido.
การที่ไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหน
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
¿Me puede mostrar su ubicación en el mapa?
การถามถึงตำแหน่งในแผนที่ที่แน่นอน
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
¿En dónde puedo encontrar____?
การถามหาถึงเครื่องสำนวยความสะดวกพิเศษ
…浴室?(…yùshì?)
... el sanitario/servicio de baño?
เครื่องสำนวยความสะดวกพิเศษ
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
... un banco/casa de cambio
สิ่งอำนวยความสะดวก
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... un hotel?
สิ่งอำนวยความสะดวก
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
... gasolinera?
สิ่งอำนวยความสะดวก
…医院?(…yīyuàn?)
... un hospital?
สิ่งอำนวยความสะดวก
…药店?(…yàodiàn?)
... una farmacia?
สิ่งอำนวยความสะดวก
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
... una tienda departamental?
สิ่งอำนวยความสะดวก
…超市?(…chāoshì?)
... un supermercado?
สิ่งอำนวยความสะดวก
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
... la parada del autobús?
สิ่งอำนวยความสะดวก
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
... la estación del metro?
สิ่งอำนวยความสะดวก
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
... una oficina de información turística?
สิ่งอำนวยความสะดวก
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
... un cajero automático?
สิ่งอำนวยความสะดวก
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
¿Cómo llego a___?
การถามทางเพื่อไปสถานที่หนึ่งๆ
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
... al centro?
สถานที่ที่แน่นอน
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
... la estación del tren?
สถานที่ที่แน่นอน
…机场?(…jīchǎng?)
... el aeropuerto?
สถานที่ที่แน่นอน
…警察局?(…jǐngchá jú?)
... la estación de policías?
สถานที่ที่แน่นอน
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
... la embajada de [país]?
สถานทูตของประเทศใดประเทศหนึ่ง
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
¿Me puede recomendar algún buen/a___?
การถามถึงคำแนะนำของสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง
…酒吧?(…jiǔbā?)
... bar?
สถานที่
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
...café?
สถานที่
…饭店?(…fàndiàn?)
... restaurante?
สถานที่
…夜店?(…yèdiàn?)
... club nocturno?
สถานที่
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... hotel?
สถานที่
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
... atracción turística?
สถานที่
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
... sitio histórico?
สถานที่
…博物馆?(…bówùguǎn?)
... museo?
สถานที่

ดูรอบๆ - ทิศทาง

左转。(zuǒ zhuǎn.)
Gire a la izquierda.
การบอกทิศทาง
右转。(yòu zhuǎn.)
Gire a la derecha.
การบอกทิศทาง
直走。(zhí zǒu.)
Siga derecho.
การบอกทิศทาง
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Regrese.
การบอกทิศทาง
停。(tíng.)
Pare.
การบอกทิศทาง
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Vaya hacia___.
การบอกทิศทาง
走过 ___。(zǒuguò___.)
Pase el/la___.
การบอกทิศทาง
看着 ___。(kànzhe ___.)
Ponga atención a___.
การบอกทิศทาง
下坡(xià pō)
cuesta abajo
การบอกทิศทาง
上坡(shàng pō)
cuesta arriba
การบอกทิศทาง
十字路口(shízìlù kǒu)
intersección
จุดทั่วๆไปที่ใช้ในการบอกทิศทาง
交通灯(jiāotōng dēng)
semáforos
จุดทั่วๆไปที่ใช้ในการบอกทิศทาง
公园(gōngyuán)
parque
จุดทั่วๆไปที่ใช้ในการบอกทิศทาง

ดูรอบๆ - รถบัส/รถไฟ (rod bus/rod fai)

我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
¿En dónde puedo comprar un boleto para el autobús/tren?
การถามถึงที่จำหน่ายตั๋ว
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
Me gustaría comprar un___ a___[ubicación].
การซื้อตั๋วสถานที่เฉพาะเจาะจง
…单程票…(…dān chéng piào…)
... boleto sencillo...
การซื้อตั๋วเที่ยวเดียว
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
... boleto de regreso...
การซื้อตั๋วไปกลับ
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
... primera clase/segunda clase
ตั๋วชั้นหนึ่งและชั้นสอง
…天票…(…tiān piào…)
... pase por un día ...
ตั๋วที่คุณสามารถใช้ได้ทั้งวัน
…周票…(…zhōu piào…)
... pase semanal ...
ตั๋วที่คุณสามารถใช้ได้ทั้งอาทิตย์
…月票…(…yuèpiào…)
... pase mensual ...
ตั๋วที่คุณสามารถใช้ได้ทั้งอาทิตย์
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
¿Cuánto cuesta un boleto a __[lugar]__?
การถามถึงราคาตั๋วที่จะไปสถานที่ๆหนึ่ง
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
Me gustaría reservar un asiento (a un lado de la ventana).
การระบุถึงที่นั่งพิเศษ
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
¿Éste autobús/tren se detiene en__[lugar]__ ?
การถามว่ารถบัสหรือรถไฟคันนี้ไปในสถานที่นั้นๆหรือเปล่า
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
¿Cuánto falta para llegar a__[lugar]__?
การถามถึงเวลาการเดินทาง
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
¿A qué hora parte el tren/autobús hacia__[lugar]__?
การถามว่ารถบัสหรือรถไฟออกจากสถานีเมื่อไร
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
¿Está ocupado éste asiento?
การถามว่าที่นั่งนี่ว่างหรือเปล่า
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Ese es mi asiento.
การบอกว่าคุณเป็นเจ้าของหรือได้จองที่นั่งหนึ่งๆไว้แล้ว

ดูรอบๆ - สัญลักษณ์

营业中(yíngyè zhōng)
abierto
ร้านนี้เปิดทำการ
关门(guānmén)
cerrado
ร้านนี้ปิดทำการ
入口处(rùkǒu chù)
entrada
สัญลักษณ์ทางเข้า
出口(chūkǒu)
salida
สัญลักษณ์ทางออก
推(tuī)
empuje
拉(lā)
jale
男士(nánshì)
hombres/caballeros
ห้องน้ำสำหรับผู้ชาย
女士(nǚshì)
mujeres/damas
ห้องน้ำสำหรับผู้หญิง
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
lleno/ocupado
โรงแรมนี้เต็มแล้ว/ห้องน้ำมีคนใช้อยู่
空闲(kòng xián)
Habitaciones libres/desocupado
ห้องนี่ว่าง/ห้องน้ำไม่มีคนใช้

ดูรอบๆ - แท็กซี่ (taxi)

您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
¿Conoce el número de algún servicio de taxis?
การถามเบอร์โทรศัพท์สำหรับบริษัทแท็กซี่
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
Necesito ir a__[lugar]__.
การโทรหาคนขับแท็กซี่เพื่อบอกว่าคุณต้องการไปไหน
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
¿Cuál es el precio para ir a__[lugar]__?
การถามถึงราคาแท็กซี่
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
¿Puede esperar aquí por un momento?
การถามคนขับแท็กซี่ว่าให้คุณรอระหว่างคุณทำธุระ
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
¡Siga ese carro!
ใช้เมื่อคุณเป็นสายลับ

ดูรอบๆ - การเช่ารถ

在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
¿En dónde puedo alquilar un automóvil?
การถามว่าคุณสามารถเช่ารถได้ที่ไหน
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Me gustaría alquilar un coche/camioneta grande
การระบุว่าคุณต้องการรถแบบไหน
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
... por un día/una semana
การระบุว่าคุณต้องการเช่ารถยนต์นานแค่ไหน
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
Quisiera un seguro de cobertura total.
การเอาประกันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
No necesito seguro.
การไม่รับประกันภัย
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
¿Necesito entregar el coche con el tanque lleno?
การถามว่าคุณต้องเติมน้ำมันหรือเปล่า
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
¿En dónde se encuentra la siguiente gasolinera?
การถามตำแหน่งของปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุด
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
Me gustaría incluir un conductor extra
การบอกให้เพิ่มคนขับรถคนที่สองเพิ่มเข้าไปเงื่อนไขการเช่ารถ
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
¿Cuál es la velocidad máxima en la ciudad o carreteras?
การถามถึงความเร็วสูงสุดเวลาขับรถ
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
El tanque no está lleno.
การติเตียนว่าน้ำมันนั้นไม่เต็มถึง 100 เปอร์เซ็นต์
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
El motor hace un sonido extraño.
การติเตียนว่าตัวเครื่องรถยนต์มีปัญหาแปลกๆ
车坏了。(chē huàile.)
El coche se encuentra dañado.
การติเตียนว่ารถยนต์มีความเสียหาย