ภาษาจีน | สำนวน - การท่องเที่ยว | ทั่วไป

ทั่วไป - ความจำเป็น

Μπορείτε να με βοηθήσετε; (Borίte na me voithίsete?)
您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
ขอความช่วยเหลือ
Μιλάτε αγγλικά; (Miláte agliká?)
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
ถามว่าอีกคนหนึ่งพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า
Μιλάς _[γλώσσα]_; (Milás _[glóssa]_?)
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
ถามว่าอีกคนหนึ่งพูดภาษาอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า
Δεν μιλώ _[γλώσσα]_. (Den miló _[glóssa]_.)
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
เพื่อขยายความว่าคุณไม่ได้พูดภาษาอะไรเป็นพิเศษ
Δεν καταλαβαίνω. (Den katalabéno.)
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
อธิบายว่าคุณไม่เข้าใจ

ทั่วไป - บทสนทนา

Γεια σου! (Ya su!)
您好!(nín hǎo!)
คำทักทายทั่วไป
Γεια! (Ya!)
你好!(nǐ hǎo!)
คำทักทายอย่างไม่เป็นทางการ
Καλημέρα! (Kaliméra)
早上好!(zǎoshang hǎo!)
คำทักทายที่ใช้ในตอนเช้า
Καλησπέρα! (Kalispéra!)
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
คำทักทายที่ใช้ในตอนเย็น
Καληνύχτα! (Kaliníhta!)
晚安!(wǎn'ān!)
คำทักทายเมื่อในตอนเย็น/ค่ำก่อนที่จะเข้านอน
Τι κάνεις; (Ti kánis?)
您好吗?(nín hǎo ma?)
คำพูดสั้นๆที่ถามสารทุกข์สุขดิบ
Καλά, ευχαριστώ. (Kalá, efharstó.)
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
วิธีการตอบอย่างสุภาพเมื่อถามว่า "คุณเป็นอย่างไรบ้าง?"
Πώς σε λένε; (Pos se léne?)
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
ถามชื่อของอีกบุคคลหนึ่ง
Το όνομα μου είναι ___. (To ónoma mu íne ___.)
我叫___。(wǒ jiào ___.)
บอกชื่อของคุณ
Από που είσαι; (Apó pu íse?)
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
ถามใครสักคนเกี่ยวกับพื้นเพของพวกเขา
Είμαι από ___. (Íme apó ___.)
我来自___。(wǒ láizì ___.)
ตอบคำถามเกี่ยวกับพื้นเพของคุณ
Πόσων χρονών είσαι; (Póson hronón íse?)
您多大了?(nín duōdàle?)
ถามอายุของอีกคนหนึ่ง
Είμαι ___ χρονών. (Íme ___ hronón.)
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
ตอบคำถามเกี่ยวกับอายุของคุณ
Ναι (Ne)
是(shì)
คำตอบแบบทางบวก
Όχι (Óchi)
不是(bùshì)
คำตอบแบบทางลบ
Παρακαλώ (Parakaló)
请(qǐng)
คำศัพท์เพิ่มเติมที่ช่วยเพิ่มระดับความสุภาพ
Ορίστε! (Oríste!)
给你!(gěi nǐ!)
ใช้เมื่อให้อะไรสักอย่างกับคนๆหนึ่ง
Ευχαριστώ. (Efharistó.)
谢谢。(xièxiè.)
ขอบคุณใครสักคน
Ευχαριστώ πολύ. (Efharistó polí.)
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
ขอบคุณใครสักคนอย่างอบอุ่น
Παρακαλώ. (Parakaló.)
不客气。(bù kèqì.)
พูดคำว่า "ขอบคุณ"อย่างสุภาพ
Συγνώμη. (Signómi.)
对不起。(duìbùqǐ.)
ขอโทษสำหรับบางอย่าง
Με συγχωρείτε. (Me sighoríte.)
打扰了。(dǎrǎole.)
ต้องการเรียนร้องความสนใจจากใครสักคน
Δεν είναι τίποτα. (Den íne típota.)
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
ตอบรับคำขอโทษจากใครสักคน
Κανένα πρόβλημα. (Kanéna próvlima.)
没关系。(méiguānxì.)
ตอบรับคำขอโทษจากใครสักคน
Προσοχή! (Prosohí!)
当心!(dāngxīn!)
บอกกล่าวใครสักคนเกี่ยวกับความอันตราย
Πεινώ. (Pinó.)
我饿了。(wǒ è le.)
ใช้เมื่อรู้สึกหิว
Διψώ. (Dipsó.)
我渴了。(wǒ kě le.)
ใช้เมื่อรู้สึกกระหายน้ำ
Είμαι κουρασμένος/η. (Íme kurasménos/i.)
我累了。(wǒ lèi le.)
ใช้เมื่อรู้สึกเหนื่อย
Είμαι άρρωστος/η. (Íme árostos/i.)
我病了。(wǒ bìng le.)
ใช้เมื่อรู้สึกไม่สบาย
Δεν ξέρω. (Den xéro.)
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
ใช้เมื่อคุณไม่รู้คำตอบของคำถาม
Χάρηκα για την γνωριμία. (Xárika ya tin gnorimía.)
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
คำบอกลาอย่างสุภาพหลังจากที่ได้เจอกันในครั้งแรก
Αντίο! (Adío!)
再见!(zàijiàn!)
บอกลา

ทั่วไป - คำติเตียน

Θα ήθελα να κάνω ένα παράπονο. (Tha íthela na káno éna parápono.)
我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
วิธีการพูดอย่างสุภาพเพื่อแสดงความข้องใจ
Ποιος είναι ο υπεύθυνος εδώ; (Pios íne o ipéfthinos edó?)
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
ดูว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ
Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο! (Aftó íne apolítos aparádekto!)
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
ต้องการจะบอกถึงความไม่พึงพอใจ
Θέλω τα λεφτά μου πίσω! (Thélo ta leftá mu píso!)
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
การพูดเพื่อขอเงินคืน
Περιμένουμε εδώ και μια ώρα. (Periménume edó ke mia óra.)
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
แสดงความไม่พอใจเนื่องจากได้ทำการรอมานานมากแล้ว

ทั่วไป - การสบถ

Αυτό το φαγητό είναι χάλια! (Avtó to fagitó íne hália!)
这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
วิธีการบอกถึงความไม่พอใจเกี่ยวกับอาหารจานในวิธีที่หยาบคาย
Αυτό το ποτό είναι χάλια! (Avtó to potó íne hália!)
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
วิธีการบอกถึงความไม่พอใจเกี่ยวกับเครื่องดื่มในวิธีที่หยาบคาย
Αυτό το μέρος είναι χάλια! (Avtó to meros íne hália!)
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
วิธีการบอกถึงความไม่พอใจเกี่ยวกับสถานที่ในวิธีที่หยาบคาย
Αυτό το αυτοκίνητο είναι χάλια! (Avtó to aftokínito íne hália!)
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
วิธีการบอกถึงความไม่พอใจเกี่ยวกับรถยนต์ในวิธีที่หยาบคาย
Η εξυπηρέτηση είναι χάλια! (I exipirétisi íne háya!)
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
วิธีการบอกถึงความไม่พอใจเกี่ยวกับการบริการในวิธีที่หยาบคาย
Είναι απόλυτη κλεψιά! (Íne apóliti klepsiá)
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
วิธีการบอกถึงความไม่พอใจเกี่ยวกับราคาที่สูงในวิธีที่หยาบคาย
Τι μαλακίες είναι αυτές! (Ti malakíes íne aftés!)
扯淡!(chědàn!)
วิธีการบอกอย่างหยาบคายว่าไม่เชื่อในสิ่งที่อีกคนพูด
Είσαι ένας βλάκας ηλίθιος! (Íse énas vlákas ilíthios!)
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
การดูถูกความฉลาดหรือความสามารถของอีกคนหนึ่ง
Δεν καταλαβαίνεις θεό! (Den katalavénis theó!)
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
การดูถูกความฉลาดหรือความสามารถของอีกคนหนึ่งโดยการวิจารณ์
Άντε χάσου! (Ánte hasou!)
滚开!(gǔn kāi!)
วิธีการบอกให้อีกคนหนึ่งไปอย่างหยาบคาย
Για έλα να το κανονίσουμε έξω! (Ya éla na to kanonísume éxo!)
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
วิธีการบอกให้ไปทะเลาะกันข้างนอกสถานที่