ภาษาอังกฤษ | สำนวน - การท่องเที่ยว | วันที่และเวลา

วันที่และเวลา - การบอกเวลา

ตอนนี้กี่โมงแล้ว? (Torn-nee kee mong laew?)
What time is it?
การถามเวลา
ตอนนี้___. (Torn nee____.)
It is ___.
การบอกเวลา
...8 โมง (...8 mong.)
... eight o'clock.
เต็มชั่วโมง
...แปดโมงครึ่ง (...8 mong krueng.)
... half past eight.
ครึ่งชั่้่วโมงหลังจากเต็มชั่วโมง
...แปดโมงสิบห้าแล้ว (...pad mong sib ha laew.)
... quarter past eight.
สิบห้านาทีหลังเต็มชั่วโมง
...เจ็ดโมงสิบหน้า (...jed mong sib ha.)
... quarter to eight.
สิบห้านาทีก่อนหนึ่งชั่วโมงเต็ม (Sib ha na-tee korn neung chua mong tem.)

วันที่และเวลา - เวลา

เมื่อไร? (muer rai?)
When?
การถามเวลาและวันที่ที่แน่นอน
ตอนนี้ (torn-nee)
now
ในตอนนี้ (nai torn-nee)
เร็วๆนี้ (rew rew nee)
soon
ในช่วงเวลาสั้นๆ (nai shuang we la sun sun)
ภายหลัง (pai lhung)
later
ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน (nai shuang we-la tee mai nae norn)
หนึ่งปีผ่านมาแล้ว (neung pee parn ma laew)
a year ago
ช่วงเวลาที่เกี่ยวกับวันในคำถาม
เดือนที่แล้ว (duen tee laew)
last month
ช่วงเวลาที่เกี่ยวกับวันในคำถาม
อาทิตย์ที่แล้ว (ar-tid tee laew)
last week
ช่วงเวลาที่เกี่ยวกับวันในคำถาม
เมื่อวาน (muer-wan)
yesterday
ช่วงเวลาที่เกี่ยวกับวันในคำถาม
วันนี้ (wunnee)
today
ช่วงเวลาที่เกี่ยวกับวันในคำถาม
พรุ่งนี้ (proong nee)
tomorrow
ช่วงเวลาที่เกี่ยวกับวันในคำถาม
อาทิตย์หน้า (ar-tid na)
next week
ช่วงเวลาที่เกี่ยวกับวันในคำถาม
ปีหน้า (pee na)
next year
ช่วงเวลาที่เกี่ยวกับวันในคำถาม
วินาที (wi-na tee)
second(s)
หน่วยเวลา
นาที (na tee)
minute(s)
หน่วยเวลา
ชั่วโมง (chua mong)
hour(s)
หน่วยเวลา
วัน (wun)
day(s)
หน่วยเวลา
อาทิตย์ (ar-tid)
week(s)
หน่วยเวลา
เดือน (duen)
month(s)
หน่วยเวลา
ปี (pee)
year(s)
หน่วยเวลา
รุ่งอรุณ (roong a-run)
dawn
ช่วงเวลาของวัน
ตอนเช้า (torn shao)
morning
ช่วงเวลาของวัน
บ่าย (bai)
noon
ช่วงเวลาของวัน
ตอนบ่าย (torn bai)
afternoon
ช่วงเวลาของวัน
ตอนค่ำ (torn kum)
evening
ช่วงเวลาของวัน
พระอาทิตย์ตก (pra ar-tid tok)
dusk
ช่วงเวลาของวัน
กลางคืน (klang-keun)
night
ช่วงเวลาของวัน
เที่ยงคืน (tiang keun)
midnight
ช่วงเวลาของวัน

วันที่และเวลา - วันทำงาน

วันจันทร์ (wun jan)
Monday
วันทำงาน
วันอังคาร (wun ung karn)
Tuesday
วันทำงาน
วันพุธ (wun pood)
Wednesday
วันทำงาน
วันพฤหัสบดี (wun pa-rue-has-sab-bo-dee)
Thursday
วันทำงาน
วันศุกร์ (wun sook)
Friday
วันทำงาน
วันเสาร์ (wun sao)
Saturday
วันทำงาน
วันอาทิตย์ (wun ar-tid)
Sunday
วันทำงาน

วันที่และเวลา - ฤดูกาล

ฤดูใบไม้ผลิ (rue do bai mai pli)
spring
ฤดูกาล
ฤดูร้อน (rue doo rorn)
summer
ฤดูกาล
ฤดูใบไม้ร่วง (rue do bai mai ruang)
autumn/fall
ฤดูกาล
ฤดูหนาว (rue do nao)
winter
ฤดูกาล