ภาษาฮินดู | สำนวน - การท่องเที่ยว | วันที่และเวลา

วันที่และเวลา - การบอกเวลา

¿Qué hora es?
การถามเวลา
Son las ____.
การบอกเวลา
... ocho en punto.
เต็มชั่วโมง
... ocho y media.
ครึ่งชั่้่วโมงหลังจากเต็มชั่วโมง
... ocho y cuarto.
สิบห้านาทีหลังเต็มชั่วโมง
... cuarto para las 8.
สิบห้านาทีก่อนหนึ่งชั่วโมงเต็ม (Sib ha na-tee korn neung chua mong tem.)

วันที่และเวลา - เวลา

¿Cuándo?
การถามเวลาและวันที่ที่แน่นอน
ahora
ในตอนนี้ (nai torn-nee)
pronto
ในช่วงเวลาสั้นๆ (nai shuang we la sun sun)
después
ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน (nai shuang we-la tee mai nae norn)
hace un año
ช่วงเวลาที่เกี่ยวกับวันในคำถาม
hace un mes
ช่วงเวลาที่เกี่ยวกับวันในคำถาม
la semana pasada
ช่วงเวลาที่เกี่ยวกับวันในคำถาม
ayer
ช่วงเวลาที่เกี่ยวกับวันในคำถาม
hoy
ช่วงเวลาที่เกี่ยวกับวันในคำถาม
mañana
ช่วงเวลาที่เกี่ยวกับวันในคำถาม
la semana que viene
ช่วงเวลาที่เกี่ยวกับวันในคำถาม
año próximo
ช่วงเวลาที่เกี่ยวกับวันในคำถาม
segundo(s)
หน่วยเวลา
minuto(s)
หน่วยเวลา
hora(s)
หน่วยเวลา
día(s)
หน่วยเวลา
semana(s)
หน่วยเวลา
mes(es)
หน่วยเวลา
año(s)
หน่วยเวลา
amanecer
ช่วงเวลาของวัน
mañana
ช่วงเวลาของวัน
mediodía
ช่วงเวลาของวัน
tarde
ช่วงเวลาของวัน
tarde
ช่วงเวลาของวัน
anochecer
ช่วงเวลาของวัน
noche
ช่วงเวลาของวัน
medianoche
ช่วงเวลาของวัน

วันที่และเวลา - วันทำงาน

Lunes
วันทำงาน
Martes
วันทำงาน
Miércoles
วันทำงาน
Jueves
วันทำงาน
Viernes
วันทำงาน
Sábado
วันทำงาน
Domingo
วันทำงาน

วันที่และเวลา - ฤดูกาล

primavera
ฤดูกาล
verano
ฤดูกาล
otoño
ฤดูกาล
invierno
ฤดูกาล