ภาษาไทย | สำนวน - การท่องเที่ยว | วันที่และเวลา

วันที่และเวลา - การบอกเวลา

What time is it?
ตอนนี้กี่โมงแล้ว? (Torn-nee kee mong laew?)
การถามเวลา
It is ___.
ตอนนี้___. (Torn nee____.)
การบอกเวลา
... eight o'clock.
...8 โมง (...8 mong.)
เต็มชั่วโมง
... half past eight.
...แปดโมงครึ่ง (...8 mong krueng.)
ครึ่งชั่้่วโมงหลังจากเต็มชั่วโมง
... quarter past eight.
...แปดโมงสิบห้าแล้ว (...pad mong sib ha laew.)
สิบห้านาทีหลังเต็มชั่วโมง
... quarter to eight.
...เจ็ดโมงสิบหน้า (...jed mong sib ha.)
สิบห้านาทีก่อนหนึ่งชั่วโมงเต็ม (Sib ha na-tee korn neung chua mong tem.)

วันที่และเวลา - เวลา

When?
เมื่อไร? (muer rai?)
การถามเวลาและวันที่ที่แน่นอน
now
ตอนนี้ (torn-nee)
ในตอนนี้ (nai torn-nee)
soon
เร็วๆนี้ (rew rew nee)
ในช่วงเวลาสั้นๆ (nai shuang we la sun sun)
later
ภายหลัง (pai lhung)
ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน (nai shuang we-la tee mai nae norn)
a year ago
หนึ่งปีผ่านมาแล้ว (neung pee parn ma laew)
ช่วงเวลาที่เกี่ยวกับวันในคำถาม
last month
เดือนที่แล้ว (duen tee laew)
ช่วงเวลาที่เกี่ยวกับวันในคำถาม
last week
อาทิตย์ที่แล้ว (ar-tid tee laew)
ช่วงเวลาที่เกี่ยวกับวันในคำถาม
yesterday
เมื่อวาน (muer-wan)
ช่วงเวลาที่เกี่ยวกับวันในคำถาม
today
วันนี้ (wunnee)
ช่วงเวลาที่เกี่ยวกับวันในคำถาม
tomorrow
พรุ่งนี้ (proong nee)
ช่วงเวลาที่เกี่ยวกับวันในคำถาม
next week
อาทิตย์หน้า (ar-tid na)
ช่วงเวลาที่เกี่ยวกับวันในคำถาม
next year
ปีหน้า (pee na)
ช่วงเวลาที่เกี่ยวกับวันในคำถาม
second(s)
วินาที (wi-na tee)
หน่วยเวลา
minute(s)
นาที (na tee)
หน่วยเวลา
hour(s)
ชั่วโมง (chua mong)
หน่วยเวลา
day(s)
วัน (wun)
หน่วยเวลา
week(s)
อาทิตย์ (ar-tid)
หน่วยเวลา
month(s)
เดือน (duen)
หน่วยเวลา
year(s)
ปี (pee)
หน่วยเวลา
dawn
รุ่งอรุณ (roong a-run)
ช่วงเวลาของวัน
morning
ตอนเช้า (torn shao)
ช่วงเวลาของวัน
noon
บ่าย (bai)
ช่วงเวลาของวัน
afternoon
ตอนบ่าย (torn bai)
ช่วงเวลาของวัน
evening
ตอนค่ำ (torn kum)
ช่วงเวลาของวัน
dusk
พระอาทิตย์ตก (pra ar-tid tok)
ช่วงเวลาของวัน
night
กลางคืน (klang-keun)
ช่วงเวลาของวัน
midnight
เที่ยงคืน (tiang keun)
ช่วงเวลาของวัน

วันที่และเวลา - วันทำงาน

Monday
วันจันทร์ (wun jan)
วันทำงาน
Tuesday
วันอังคาร (wun ung karn)
วันทำงาน
Wednesday
วันพุธ (wun pood)
วันทำงาน
Thursday
วันพฤหัสบดี (wun pa-rue-has-sab-bo-dee)
วันทำงาน
Friday
วันศุกร์ (wun sook)
วันทำงาน
Saturday
วันเสาร์ (wun sao)
วันทำงาน
Sunday
วันอาทิตย์ (wun ar-tid)
วันทำงาน

วันที่และเวลา - ฤดูกาล

spring
ฤดูใบไม้ผลิ (rue do bai mai pli)
ฤดูกาล
summer
ฤดูร้อน (rue doo rorn)
ฤดูกาล
autumn/fall
ฤดูใบไม้ร่วง (rue do bai mai ruang)
ฤดูกาล
winter
ฤดูหนาว (rue do nao)
ฤดูกาล