ภาษาฮังกาเรี่ยน | สำนวน - ส่วนตัว | จดหมาย

จดหมาย - ที่อยู่

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานของอังกฤษ:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+เขต+รหัสไปรษณีย์
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบอเมริกัน:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบอังกฤษและไอริช:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อเมือง
เขต
รหัสไปรษณีย์
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบแคนาดา:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อจังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบออสเตรเลีย:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบนิวซีแลนด์:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด/เลขถนน/บ้านเลขที่
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์

จดหมาย - การเปิดเริ่มต้น

Caro Luca,
Kedves John!
ไม่เป็นทางการ วิธีมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
Cari mamma e papà,
Kedves Anya / Apa!
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับบิดามารดา
Caro zio Flavio,
Kedves Jerome Nagybácsi!
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานสำหรับการกล่าวกับสมาชิกในครอบครัว
Ciao Matteo,
Szia John!
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
Ciao Matty!
Szia John!
ทางการเป็นอย่างมาก รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
Luca,
John!
ไม่เป็นทางการ รูปแบบทางตรงในการกล่าวกับเพื่อน
Tesoro,
Kedvesem / Drágám!
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคนที่คุณรัก
Amore,
Kedvesem / Drágám!
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคู่ของคุณ
Amore mio,
Drága John!
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคู่ของคุณ
Grazie per avermi scritto.
Köszönöm a leveledet.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
Che bello sentirti!
Jó volt megint hallani felőled.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมานานมากแล้ว
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Olyan régóta nem beszéltünk már.
ใช้เพื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมาเป็นเวลานาน

จดหมาย - เนื้อหาหลัก

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Azért írok, hogy elmondjam ...
ใช้เมื่อคุณมีข่าวสำคัญๆ
Hai già dei piani per...?
Van már valami programod...?
ใช้เมื่อคุณต้องการเชิญชวนใครสักคนมางานหรือต้องการนัดเจอ
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณใครสักคนเมื่อเขาส่งอะไรมาให้/เชิญชวนใครสักคนไปที่ไหนสักแห่ง/แนบข้อมูลมาด้วย
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณใครสักคนเมื่อเขาคนนั้นได้บอกอะไรคุณ/ให้อะไรคุณหรือเขียนอะไรถึงคุณอย่างจริงใจ
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
ใช้เมื่อคุณรู้สึกปลาบปลื้มกับบางสิ่งที่เขาคนนั้นเขียนให้คุณ/เชิญชวนหรือส่งให้คุณ
Sono felice di annunciarti che...
Örömmel jelentem be, hogy ...
ใช้เมื่อต้องการประกาศข่าวดีให้แก่เพื่อนๆของคุณ
Sono davvero felice di sapere che...
Örömmel hallottam, hogy ...
ใช้เมื่อต้องการถ่ายทอดข้อความหรือข่าวสารต่างๆ
Mi dispiace molto doverti dire che...
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
ใช้เมื่อต้องการบอกข่าวร้ายให้แก่เพื่อน
Mi dispiace sapere che...
Sajnálattal hallottam, hogy ...
ใช้เมื่อต้องการปลอบเพื่อนเกี่ยวกับข่าวร้ายที่พวกเขาได้รับ

จดหมาย - การปิดท้าย

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
ใช้เมื่อต้องการบอกผู้อื่นว่าคุณลืมเขาในผู้รับจดหมาย
...ti manda i suoi saluti.
... is üdvözletét küldi.
ใช้เมื่อต้องการเพิ่มความเป็นห่วงเป็นใยของคนอื่นเข้ามาในจดหมาย
Salutami...
Üdvözöld...-t helyettem is.
ใช้เพื่อต้องการยอมรับคนอื่นผ่านคนที่คุณกำลังเขียนถึง
Spero di avere presto tue notizie.
Várom a válaszodat.
ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายกลับมา
Rispondimi presto.
Írj hamar.
โดยตรง ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายตอบรับ
Rispondimi non appena...
Írj, amint ....
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบกลับหรือบอกรายละเอียดเมื่อพวกเขามีข่าวคราวในเรื่องต่างๆ
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Írj, ha többet megtudsz.
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบกลับมาเมื่อพวกเขามีข่าวคราวในเรื่องต่างๆ
Stammi bene.
Vigyázz magadra.
ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อนๆ
Ti amo.
Szeretlek
ใช้เมื่อเขียนถึงคู่รักของคุณ
I migliori auguri
Legjobbakat!
ไม่เป็นทางการ ใช้กันระหว่างครอบครัว เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน
Con i migliori auguri
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
Cari saluti
Üdvözlettel,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Tante belle cose
Legjobbakat!
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Con tanto amore
Szeretettel,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อนๆ
Tanti cari saluti
Szeretettel, / Sok puszi,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว
Con affetto,
Szeretettel, / Sok puszi,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว