ภาษาฝรั่งเศส | สำนวน - ส่วนตัว | จดหมาย

จดหมาย - ที่อยู่

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานของอังกฤษ:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+เขต+รหัสไปรษณีย์
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบอเมริกัน:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบอังกฤษและไอริช:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อเมือง
เขต
รหัสไปรษณีย์
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบแคนาดา:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อจังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบออสเตรเลีย:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบนิวซีแลนด์:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด/เลขถนน/บ้านเลขที่
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์

จดหมาย - การเปิดเริ่มต้น

Caro Luca,
Cher Benjamin,
ไม่เป็นทางการ วิธีมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
Cari mamma e papà,
Chère Maman / Cher Papa,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับบิดามารดา
Caro zio Flavio,
Cher Oncle Jeremy,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานสำหรับการกล่าวกับสมาชิกในครอบครัว
Ciao Matteo,
Salut Sylvain,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
Ciao Matty!
Coucou Daniel,
ทางการเป็นอย่างมาก รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
Luca,
Victor,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบทางตรงในการกล่าวกับเพื่อน
Tesoro,
Mon chéri / Ma chérie,
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคนที่คุณรัก
Amore,
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคู่ของคุณ
Amore mio,
Mon très cher Christophe,
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคู่ของคุณ
Grazie per avermi scritto.
Merci pour votre lettre.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
Che bello sentirti!
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมานานมากแล้ว
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
ใช้เพื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมาเป็นเวลานาน

จดหมาย - เนื้อหาหลัก

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Je t'écris pour te dire que...
ใช้เมื่อคุณมีข่าวสำคัญๆ
Hai già dei piani per...?
As-tu prévu quelque chose pour...?
ใช้เมื่อคุณต้องการเชิญชวนใครสักคนมางานหรือต้องการนัดเจอ
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณใครสักคนเมื่อเขาส่งอะไรมาให้/เชิญชวนใครสักคนไปที่ไหนสักแห่ง/แนบข้อมูลมาด้วย
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณใครสักคนเมื่อเขาคนนั้นได้บอกอะไรคุณ/ให้อะไรคุณหรือเขียนอะไรถึงคุณอย่างจริงใจ
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
ใช้เมื่อคุณรู้สึกปลาบปลื้มกับบางสิ่งที่เขาคนนั้นเขียนให้คุณ/เชิญชวนหรือส่งให้คุณ
Sono felice di annunciarti che...
J'ai la joie de vous annoncer que...
ใช้เมื่อต้องการประกาศข่าวดีให้แก่เพื่อนๆของคุณ
Sono davvero felice di sapere che...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
ใช้เมื่อต้องการถ่ายทอดข้อความหรือข่าวสารต่างๆ
Mi dispiace molto doverti dire che...
J'ai le regret de vous informer que...
ใช้เมื่อต้องการบอกข่าวร้ายให้แก่เพื่อน
Mi dispiace sapere che...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
ใช้เมื่อต้องการปลอบเพื่อนเกี่ยวกับข่าวร้ายที่พวกเขาได้รับ

จดหมาย - การปิดท้าย

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
ใช้เมื่อต้องการบอกผู้อื่นว่าคุณลืมเขาในผู้รับจดหมาย
...ti manda i suoi saluti.
...envoie ses salutations.
ใช้เมื่อต้องการเพิ่มความเป็นห่วงเป็นใยของคนอื่นเข้ามาในจดหมาย
Salutami...
Dis bonjour à... de ma part.
ใช้เพื่อต้องการยอมรับคนอื่นผ่านคนที่คุณกำลังเขียนถึง
Spero di avere presto tue notizie.
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายกลับมา
Rispondimi presto.
Écris-moi vite.
โดยตรง ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายตอบรับ
Rispondimi non appena...
Écris-moi quand...
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบกลับหรือบอกรายละเอียดเมื่อพวกเขามีข่าวคราวในเรื่องต่างๆ
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบกลับมาเมื่อพวกเขามีข่าวคราวในเรื่องต่างๆ
Stammi bene.
Prends soin de toi.
ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อนๆ
Ti amo.
Je t'aime.
ใช้เมื่อเขียนถึงคู่รักของคุณ
I migliori auguri
Tous mes vœux,
ไม่เป็นทางการ ใช้กันระหว่างครอบครัว เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน
Con i migliori auguri
Amitiés,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
Cari saluti
Amicalement,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Tante belle cose
Bien à vous/toi,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Con tanto amore
Tendrement,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อนๆ
Tanti cari saluti
Bises,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว
Con affetto,
Bisous,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว