ภาษาญี่ปุ่น | สำนวน - ส่วนตัว | จดหมาย

จดหมาย - ที่อยู่

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานของอังกฤษ:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+เขต+รหัสไปรษณีย์
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบอเมริกัน:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบอังกฤษและไอริช:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อเมือง
เขต
รหัสไปรษณีย์
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบแคนาดา:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อจังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบออสเตรเลีย:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบนิวซีแลนด์:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด/เลขถนน/บ้านเลขที่
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์

จดหมาย - การเปิดเริ่มต้น

Cher Benjamin,
佐藤君へ
ไม่เป็นทางการ วิธีมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
Chère Maman / Cher Papa,
お母さんへ/お父さんへ
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับบิดามารดา
Cher Oncle Jeremy,
太郎おじさんへ
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานสำหรับการกล่าวกับสมาชิกในครอบครัว
Salut Sylvain,
佐藤君へ
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
Coucou Daniel,
太郎くんへ
ทางการเป็นอย่างมาก รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
Victor,
太郎くんへ
ไม่เป็นทางการ รูปแบบทางตรงในการกล่าวกับเพื่อน
Mon chéri / Ma chérie,
太郎へ
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคนที่คุณรัก
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
太郎へ
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคู่ของคุณ
Mon très cher Christophe,
太郎へ
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคู่ของคุณ
Merci pour votre lettre.
お手紙ありがとう。
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
長い間連絡してなくてごめんね。
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมานานมากแล้ว
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
しばらく連絡を取ってなかったね。
ใช้เพื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมาเป็นเวลานาน

จดหมาย - เนื้อหาหลัก

Je t'écris pour te dire que...
・・・・をお知らせします。
ใช้เมื่อคุณมีข่าวสำคัญๆ
As-tu prévu quelque chose pour...?
・・・・に何か予定はありますか?
ใช้เมื่อคุณต้องการเชิญชวนใครสักคนมางานหรือต้องการนัดเจอ
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณใครสักคนเมื่อเขาส่งอะไรมาให้/เชิญชวนใครสักคนไปที่ไหนสักแห่ง/แนบข้อมูลมาด้วย
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณใครสักคนเมื่อเขาคนนั้นได้บอกอะไรคุณ/ให้อะไรคุณหรือเขียนอะไรถึงคุณอย่างจริงใจ
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
ใช้เมื่อคุณรู้สึกปลาบปลื้มกับบางสิ่งที่เขาคนนั้นเขียนให้คุณ/เชิญชวนหรือส่งให้คุณ
J'ai la joie de vous annoncer que...
・・・・を報告します。
ใช้เมื่อต้องการประกาศข่าวดีให้แก่เพื่อนๆของคุณ
J'ai eu la joie d'apprendre que...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
ใช้เมื่อต้องการถ่ายทอดข้อความหรือข่าวสารต่างๆ
J'ai le regret de vous informer que...
残念だけど・・・・をお知らせます。
ใช้เมื่อต้องการบอกข่าวร้ายให้แก่เพื่อน
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
ใช้เมื่อต้องการปลอบเพื่อนเกี่ยวกับข่าวร้ายที่พวกเขาได้รับ

จดหมาย - การปิดท้าย

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
ใช้เมื่อต้องการบอกผู้อื่นว่าคุณลืมเขาในผู้รับจดหมาย
...envoie ses salutations.
・・・・がよろしく言っていました。
ใช้เมื่อต้องการเพิ่มความเป็นห่วงเป็นใยของคนอื่นเข้ามาในจดหมาย
Dis bonjour à... de ma part.
・・・・によろしく言っておいてね。
ใช้เพื่อต้องการยอมรับคนอื่นผ่านคนที่คุณกำลังเขียนถึง
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
お返事を待っています。
ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายกลับมา
Écris-moi vite.
はやく返事を書いてね。
โดยตรง ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายตอบรับ
Écris-moi quand...
・・・・の時は連絡してください。
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบกลับหรือบอกรายละเอียดเมื่อพวกเขามีข่าวคราวในเรื่องต่างๆ
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
なにか報告があったらまた教えてください。
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบกลับมาเมื่อพวกเขามีข่าวคราวในเรื่องต่างๆ
Prends soin de toi.
元気でね
ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อนๆ
Je t'aime.
好きだよ
ใช้เมื่อเขียนถึงคู่รักของคุณ
Tous mes vœux,
じゃあね
ไม่เป็นทางการ ใช้กันระหว่างครอบครัว เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน
Amitiés,
じゃあね
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
Amicalement,
またね
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Bien à vous/toi,
元気でね
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Tendrement,
元気でね
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อนๆ
Bises,
元気でね
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว
Bisous,
体に気をつけてね
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว