ภาษาฮังกาเรี่ยน | สำนวน - ส่วนตัว | จดหมาย

จดหมาย - ที่อยู่

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานของอังกฤษ:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+เขต+รหัสไปรษณีย์
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบอเมริกัน:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบอังกฤษและไอริช:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อเมือง
เขต
รหัสไปรษณีย์
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบแคนาดา:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อจังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบออสเตรเลีย:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบนิวซีแลนด์:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด/เลขถนน/บ้านเลขที่
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์

จดหมาย - การเปิดเริ่มต้น

Cher Benjamin,
Kedves John!
ไม่เป็นทางการ วิธีมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
Chère Maman / Cher Papa,
Kedves Anya / Apa!
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับบิดามารดา
Cher Oncle Jeremy,
Kedves Jerome Nagybácsi!
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานสำหรับการกล่าวกับสมาชิกในครอบครัว
Salut Sylvain,
Szia John!
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
Coucou Daniel,
Szia John!
ทางการเป็นอย่างมาก รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
Victor,
John!
ไม่เป็นทางการ รูปแบบทางตรงในการกล่าวกับเพื่อน
Mon chéri / Ma chérie,
Kedvesem / Drágám!
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคนที่คุณรัก
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Kedvesem / Drágám!
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคู่ของคุณ
Mon très cher Christophe,
Drága John!
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคู่ของคุณ
Merci pour votre lettre.
Köszönöm a leveledet.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Jó volt megint hallani felőled.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมานานมากแล้ว
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Olyan régóta nem beszéltünk már.
ใช้เพื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมาเป็นเวลานาน

จดหมาย - เนื้อหาหลัก

Je t'écris pour te dire que...
Azért írok, hogy elmondjam ...
ใช้เมื่อคุณมีข่าวสำคัญๆ
As-tu prévu quelque chose pour...?
Van már valami programod...?
ใช้เมื่อคุณต้องการเชิญชวนใครสักคนมางานหรือต้องการนัดเจอ
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณใครสักคนเมื่อเขาส่งอะไรมาให้/เชิญชวนใครสักคนไปที่ไหนสักแห่ง/แนบข้อมูลมาด้วย
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณใครสักคนเมื่อเขาคนนั้นได้บอกอะไรคุณ/ให้อะไรคุณหรือเขียนอะไรถึงคุณอย่างจริงใจ
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
ใช้เมื่อคุณรู้สึกปลาบปลื้มกับบางสิ่งที่เขาคนนั้นเขียนให้คุณ/เชิญชวนหรือส่งให้คุณ
J'ai la joie de vous annoncer que...
Örömmel jelentem be, hogy ...
ใช้เมื่อต้องการประกาศข่าวดีให้แก่เพื่อนๆของคุณ
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Örömmel hallottam, hogy ...
ใช้เมื่อต้องการถ่ายทอดข้อความหรือข่าวสารต่างๆ
J'ai le regret de vous informer que...
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
ใช้เมื่อต้องการบอกข่าวร้ายให้แก่เพื่อน
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Sajnálattal hallottam, hogy ...
ใช้เมื่อต้องการปลอบเพื่อนเกี่ยวกับข่าวร้ายที่พวกเขาได้รับ

จดหมาย - การปิดท้าย

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
ใช้เมื่อต้องการบอกผู้อื่นว่าคุณลืมเขาในผู้รับจดหมาย
...envoie ses salutations.
... is üdvözletét küldi.
ใช้เมื่อต้องการเพิ่มความเป็นห่วงเป็นใยของคนอื่นเข้ามาในจดหมาย
Dis bonjour à... de ma part.
Üdvözöld...-t helyettem is.
ใช้เพื่อต้องการยอมรับคนอื่นผ่านคนที่คุณกำลังเขียนถึง
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Várom a válaszodat.
ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายกลับมา
Écris-moi vite.
Írj hamar.
โดยตรง ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายตอบรับ
Écris-moi quand...
Írj, amint ....
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบกลับหรือบอกรายละเอียดเมื่อพวกเขามีข่าวคราวในเรื่องต่างๆ
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Írj, ha többet megtudsz.
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบกลับมาเมื่อพวกเขามีข่าวคราวในเรื่องต่างๆ
Prends soin de toi.
Vigyázz magadra.
ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อนๆ
Je t'aime.
Szeretlek
ใช้เมื่อเขียนถึงคู่รักของคุณ
Tous mes vœux,
Legjobbakat!
ไม่เป็นทางการ ใช้กันระหว่างครอบครัว เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน
Amitiés,
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
Amicalement,
Üdvözlettel,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Bien à vous/toi,
Legjobbakat!
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Tendrement,
Szeretettel,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อนๆ
Bises,
Szeretettel, / Sok puszi,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว
Bisous,
Szeretettel, / Sok puszi,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว