ภาษาอังกฤษ | สำนวน - ส่วนตัว | จดหมาย

จดหมาย - ที่อยู่

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานของอังกฤษ:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+เขต+รหัสไปรษณีย์
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบอเมริกัน:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบอังกฤษและไอริช:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อเมือง
เขต
รหัสไปรษณีย์
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบแคนาดา:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อจังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบออสเตรเลีย:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบนิวซีแลนด์:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด/เลขถนน/บ้านเลขที่
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์

จดหมาย - การเปิดเริ่มต้น

Cher Benjamin,
Dear John,
ไม่เป็นทางการ วิธีมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
Chère Maman / Cher Papa,
Dear Mum / Dad,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับบิดามารดา
Cher Oncle Jeremy,
Dear Uncle Jerome,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานสำหรับการกล่าวกับสมาชิกในครอบครัว
Salut Sylvain,
Hello John,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
Coucou Daniel,
Hey John,
ทางการเป็นอย่างมาก รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
Victor,
John,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบทางตรงในการกล่าวกับเพื่อน
Mon chéri / Ma chérie,
My Dear,
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคนที่คุณรัก
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
My Dearest,
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคู่ของคุณ
Mon très cher Christophe,
Dearest John,
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคู่ของคุณ
Merci pour votre lettre.
Thank you for your letter.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
It was good to hear from you again.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
I am very sorry I haven't written for so long.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมานานมากแล้ว
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
It's such a long time since we had any contact.
ใช้เพื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมาเป็นเวลานาน

จดหมาย - เนื้อหาหลัก

Je t'écris pour te dire que...
I am writing to tell you that…
ใช้เมื่อคุณมีข่าวสำคัญๆ
As-tu prévu quelque chose pour...?
Have you made any plans for…?
ใช้เมื่อคุณต้องการเชิญชวนใครสักคนมางานหรือต้องการนัดเจอ
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณใครสักคนเมื่อเขาส่งอะไรมาให้/เชิญชวนใครสักคนไปที่ไหนสักแห่ง/แนบข้อมูลมาด้วย
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณใครสักคนเมื่อเขาคนนั้นได้บอกอะไรคุณ/ให้อะไรคุณหรือเขียนอะไรถึงคุณอย่างจริงใจ
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
ใช้เมื่อคุณรู้สึกปลาบปลื้มกับบางสิ่งที่เขาคนนั้นเขียนให้คุณ/เชิญชวนหรือส่งให้คุณ
J'ai la joie de vous annoncer que...
I am delighted to announce that…
ใช้เมื่อต้องการประกาศข่าวดีให้แก่เพื่อนๆของคุณ
J'ai eu la joie d'apprendre que...
I was delighted to hear that…
ใช้เมื่อต้องการถ่ายทอดข้อความหรือข่าวสารต่างๆ
J'ai le regret de vous informer que...
I am sorry to inform you that…
ใช้เมื่อต้องการบอกข่าวร้ายให้แก่เพื่อน
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
I was so sorry to hear that…
ใช้เมื่อต้องการปลอบเพื่อนเกี่ยวกับข่าวร้ายที่พวกเขาได้รับ

จดหมาย - การปิดท้าย

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
ใช้เมื่อต้องการบอกผู้อื่นว่าคุณลืมเขาในผู้รับจดหมาย
...envoie ses salutations.
…sends his / her love.
ใช้เมื่อต้องการเพิ่มความเป็นห่วงเป็นใยของคนอื่นเข้ามาในจดหมาย
Dis bonjour à... de ma part.
Say hello to…for me.
ใช้เพื่อต้องการยอมรับคนอื่นผ่านคนที่คุณกำลังเขียนถึง
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
I look forward to hearing from you soon.
ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายกลับมา
Écris-moi vite.
Write back soon.
โดยตรง ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายตอบรับ
Écris-moi quand...
Do write back when…
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบกลับหรือบอกรายละเอียดเมื่อพวกเขามีข่าวคราวในเรื่องต่างๆ
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Send me news, when you know anything more.
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบกลับมาเมื่อพวกเขามีข่าวคราวในเรื่องต่างๆ
Prends soin de toi.
Take care.
ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อนๆ
Je t'aime.
I love you.
ใช้เมื่อเขียนถึงคู่รักของคุณ
Tous mes vœux,
Best wishes,
ไม่เป็นทางการ ใช้กันระหว่างครอบครัว เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน
Amitiés,
With best wishes,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
Amicalement,
Kindest regards,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Bien à vous/toi,
All the best,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Tendrement,
All my love,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อนๆ
Bises,
Lots of love,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว
Bisous,
Much love,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว