ภาษาอังกฤษ | สำนวน - ส่วนตัว | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

太郎君へ
Dear John,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวกับเพื่อนๆ
お母さんへ/お父さんへ
Dear Mum / Dad,
ไม่เป็นทางการ วิธีที่เป็นมาตรฐานในการบอลกล่าวกับบิดามารดา
太郎おじさんへ
Dear Uncle Jerome,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการกล่าวกับสมาชิกในครอบครัว
太郎君へ
Hello John,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวกับเพื่อน
太郎君へ
Hey John,
ไม่ทางการมาก รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวเพื่อน
太郎君、
John,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบทางตรงในการบอกกล่าวเพื่อน
太郎へ
My Dear,
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อบอกกล่าวถึงคนที่คุณรัก
太郎へ
My Dearest,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการกล่าวถึงคู่รักของคุณ
太郎へ
Dearest John,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการจะกล่าวถึงคู่รัก
メールをくれてありがとう。
Thank you for your E-mail.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
メールをもらってうれしかったよ。
It was good to hear from you again.
ใช้เมื่อตอบจดหมายผู้อื่น
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
I am very sorry I haven't written for so long.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมานานสักพักหนึ่งแล้ว
長い間連絡を取っていなかったよね。
It's such a long time since we had any contact.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมาเป็นเวลานาน

อีเมล - เนื้อหาหลัก

喜んで・・・・を報告します。
I am writing to tell you that…
ใช้เมื่อคุณมีข่าวคราวพิเศษ
・・・・に何か予定はありますか?
Have you made any plans for…?
ใช้เมื่อคุณต้องการเชิญชวนใครสักคนมางานต่างๆเพื่อพบปะสังสรรค์
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณเมื่อเขาส่งบางสิ่งบางอย่างมาให้/เชิญชวนคนใดคนหนึ่ง/แนบข้อมูลต่างๆ
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
ใช้เมื่อคุณต้องการขอบคุณใครสักคนที่เขาบอกคุณบางอย่าง/เอื้ออำนวยคุณอะไรบางอย่าง/เขียนหาคุณเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
It was so kind of you to write / invite / send…
ใช้เมื่อคุณต้องการขอบคุณใครสักคนที่้เขียนถึงคุณ/เชิญชวนคุณ/ส่งถึงคุณ
・・・・を喜んで報告します。
I am delighted to announce that…
ใช้เพื่อต้องการจะประกาศข่าวดีให้แก่เพื่อนๆ
・・・・を聞いてうれしかったです。
I was delighted to hear that…
ใช้เพื่อส่งต่อข้อความหรือข่าวสาร
残念だけど・・・・を報告します。
I am sorry to inform you that…
ใช้เมื่อประกาศข่าวร้ายให้แก่เพื่อน
・・・・を聞いて私も悲しいです。
I was so sorry to hear that…
ใช้เมื่อต้องการปลอบเพื่อเกี่ยวกับข่าวร้ายที่เกิดขึ้น
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
ใช้เพื่อต้องการบอกเพื่อให้เข้ามาดูในเว็บไซต์ใหม่ของคุณ
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Please add me on...messenger. My username is…
ใช้เมื่อคุณต้องการให้เพื่อนของคุณเพิ่มคุณเข้ามาในเครื่องมือแชท เพื่อที่คุณจะได้ติดต่อเข้าได้อย่างบ่อยครั้งมากขึ้น

อีเมล - การปิดท้าย

・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Give my love to…and tell them how much I miss them.
ใช้เพื่อต้องการบอกใครสักคนว่าคุณคิดถึงเขาผ่านผู้รับในจดหมาย
・・・・がよろしく言っていたよ。
…sends his/her love.
ใช้เมื่อต้องการเพิ่มความคิดถึงใครสักคนเข้ามาในจดหมาย
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Say hello to…for me.
ใช้เมื่อต้องการยอมรับคนอื่นๆผ่านคนที่คุณกำลังเขียนถึง
お返事を楽しみに待っています。
I look forward to hearing from you soon.
ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายตอบรับ
返信を待っています。
Write back soon.
ทางตรง ใช้เมื่อต้องการรับจดหมายตอบรับ
・・・・の時はまた連絡してください。
Do write back when…
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบคุณเวลาพวกเขามีข่าวคราวเพิ่มเติม
何かあったらまた連絡してください。
Send me news, when you know anything more.
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบคุณเวลาพวกเขามีข่าวคราวเพิ่มเติม
元気でね
Take care.
ใช้เมื่อคุณเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
好きだよ
I love you.
ใช้เมื่อคุณเขียนถึงคู่รักของคุณ
じゃあね
Best wishes,
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน
じゃあね
With best wishes,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
よろしく
Kindest regards,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
元気でね
All the best,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
体に気をつけてね
All my love,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
元気でね
Lots of love,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว
元気でね
Much love,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว