ภาษาเยอรมัน | สำนวน - ส่วนตัว | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

Dear John,
Lieber Johannes,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวกับเพื่อนๆ
Dear Mum / Dad,
Liebe(r) Mama / Papa,
ไม่เป็นทางการ วิธีที่เป็นมาตรฐานในการบอลกล่าวกับบิดามารดา
Dear Uncle Jerome,
Lieber Onkel Hieronymus,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการกล่าวกับสมาชิกในครอบครัว
Hello John,
Hallo Johannes,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวกับเพื่อน
Hey John,
Hey Johannes,
ไม่ทางการมาก รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวเพื่อน
John,
Johannes,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบทางตรงในการบอกกล่าวเพื่อน
My Dear,
Mein(e) Liebe(r),
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อบอกกล่าวถึงคนที่คุณรัก
My Dearest,
Mein(e) Liebste(r),
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการกล่าวถึงคู่รักของคุณ
Dearest John,
Liebster Johannes,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการจะกล่าวถึงคู่รัก
Thank you for your E-mail.
Vielen Dank für Deine Email.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
It was good to hear from you again.
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
ใช้เมื่อตอบจดหมายผู้อื่น
I am very sorry I haven't written for so long.
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมานานสักพักหนึ่งแล้ว
It's such a long time since we had any contact.
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมาเป็นเวลานาน

อีเมล - เนื้อหาหลัก

I am writing to tell you that…
Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
ใช้เมื่อคุณมีข่าวคราวพิเศษ
Have you made any plans for…?
Hast Du schon Pläne für...?
ใช้เมื่อคุณต้องการเชิญชวนใครสักคนมางานต่างๆเพื่อพบปะสังสรรค์
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณเมื่อเขาส่งบางสิ่งบางอย่างมาให้/เชิญชวนคนใดคนหนึ่ง/แนบข้อมูลต่างๆ
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / das Schreiben...
ใช้เมื่อคุณต้องการขอบคุณใครสักคนที่เขาบอกคุณบางอย่าง/เอื้ออำนวยคุณอะไรบางอย่าง/เขียนหาคุณเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
It was so kind of you to write / invite / send…
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
ใช้เมื่อคุณต้องการขอบคุณใครสักคนที่้เขียนถึงคุณ/เชิญชวนคุณ/ส่งถึงคุณ
I am delighted to announce that…
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
ใช้เพื่อต้องการจะประกาศข่าวดีให้แก่เพื่อนๆ
I was delighted to hear that…
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
ใช้เพื่อส่งต่อข้อความหรือข่าวสาร
I am sorry to inform you that…
Leider muss ich Dir berichten, dass...
ใช้เมื่อประกาศข่าวร้ายให้แก่เพื่อน
I was so sorry to hear that…
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
ใช้เมื่อต้องการปลอบเพื่อเกี่ยวกับข่าวร้ายที่เกิดขึ้น
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Ich würde mich freuen, wenn Du Dir meine neue Website unter ... anschauen würdest.
ใช้เพื่อต้องการบอกเพื่อให้เข้ามาดูในเว็บไซต์ใหม่ของคุณ
Please add me on...messenger. My username is…
Bitte füge mich zum ...-Messenger hinzu. Mein Nutzername ist...
ใช้เมื่อคุณต้องการให้เพื่อนของคุณเพิ่มคุณเข้ามาในเครื่องมือแชท เพื่อที่คุณจะได้ติดต่อเข้าได้อย่างบ่อยครั้งมากขึ้น

อีเมล - การปิดท้าย

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
ใช้เพื่อต้องการบอกใครสักคนว่าคุณคิดถึงเขาผ่านผู้รับในจดหมาย
…sends his/her love.
... grüßt herzlich.
ใช้เมื่อต้องการเพิ่มความคิดถึงใครสักคนเข้ามาในจดหมาย
Say hello to…for me.
Bitte grüße... von mir.
ใช้เมื่อต้องการยอมรับคนอื่นๆผ่านคนที่คุณกำลังเขียนถึง
I look forward to hearing from you soon.
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายตอบรับ
Write back soon.
Schreib mir bitte bald zurück.
ทางตรง ใช้เมื่อต้องการรับจดหมายตอบรับ
Do write back when…
Bitte schreib mir zurück, wenn...
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบคุณเวลาพวกเขามีข่าวคราวเพิ่มเติม
Send me news, when you know anything more.
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบคุณเวลาพวกเขามีข่าวคราวเพิ่มเติม
Take care.
Mach's gut.
ใช้เมื่อคุณเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
I love you.
Ich liebe Dich.
ใช้เมื่อคุณเขียนถึงคู่รักของคุณ
Best wishes,
Herzliche Grüße
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน
With best wishes,
Mit besten Grüßen
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Kindest regards,
Beste Grüße
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
All the best,
Alles Gute
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
All my love,
Alles Liebe
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Lots of love,
Alles Liebe
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว
Much love,
Alles Liebe
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว