ภาษาดัช | สำนวน - ส่วนตัว | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

Dear John,
Beste Jan
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวกับเพื่อนๆ
Dear Mum / Dad,
Beste mama / papa
ไม่เป็นทางการ วิธีที่เป็นมาตรฐานในการบอลกล่าวกับบิดามารดา
Dear Uncle Jerome,
Beste oom Jeroen
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการกล่าวกับสมาชิกในครอบครัว
Hello John,
Hallo Jan
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวกับเพื่อน
Hey John,
Hoi Jan
ไม่ทางการมาก รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวเพื่อน
John,
Jan
ไม่เป็นทางการ รูปแบบทางตรงในการบอกกล่าวเพื่อน
My Dear,
Lieve ...
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อบอกกล่าวถึงคนที่คุณรัก
My Dearest,
Liefste ...
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการกล่าวถึงคู่รักของคุณ
Dearest John,
Lieve Jan
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการจะกล่าวถึงคู่รัก
Thank you for your E-mail.
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
It was good to hear from you again.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
ใช้เมื่อตอบจดหมายผู้อื่น
I am very sorry I haven't written for so long.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมานานสักพักหนึ่งแล้ว
It's such a long time since we had any contact.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมาเป็นเวลานาน

อีเมล - เนื้อหาหลัก

I am writing to tell you that…
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
ใช้เมื่อคุณมีข่าวคราวพิเศษ
Have you made any plans for…?
Heb je al plannen voor ...?
ใช้เมื่อคุณต้องการเชิญชวนใครสักคนมางานต่างๆเพื่อพบปะสังสรรค์
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณเมื่อเขาส่งบางสิ่งบางอย่างมาให้/เชิญชวนคนใดคนหนึ่ง/แนบข้อมูลต่างๆ
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
ใช้เมื่อคุณต้องการขอบคุณใครสักคนที่เขาบอกคุณบางอย่าง/เอื้ออำนวยคุณอะไรบางอย่าง/เขียนหาคุณเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
It was so kind of you to write / invite / send…
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
ใช้เมื่อคุณต้องการขอบคุณใครสักคนที่้เขียนถึงคุณ/เชิญชวนคุณ/ส่งถึงคุณ
I am delighted to announce that…
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
ใช้เพื่อต้องการจะประกาศข่าวดีให้แก่เพื่อนๆ
I was delighted to hear that…
Ik was erg blij om te horen dat ...
ใช้เพื่อส่งต่อข้อความหรือข่าวสาร
I am sorry to inform you that…
Helaas moet ik je melden dat ...
ใช้เมื่อประกาศข่าวร้ายให้แก่เพื่อน
I was so sorry to hear that…
Het spijt me te moeten horen dat ...
ใช้เมื่อต้องการปลอบเพื่อเกี่ยวกับข่าวร้ายที่เกิดขึ้น
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
ใช้เพื่อต้องการบอกเพื่อให้เข้ามาดูในเว็บไซต์ใหม่ของคุณ
Please add me on...messenger. My username is…
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
ใช้เมื่อคุณต้องการให้เพื่อนของคุณเพิ่มคุณเข้ามาในเครื่องมือแชท เพื่อที่คุณจะได้ติดต่อเข้าได้อย่างบ่อยครั้งมากขึ้น

อีเมล - การปิดท้าย

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
ใช้เพื่อต้องการบอกใครสักคนว่าคุณคิดถึงเขาผ่านผู้รับในจดหมาย
…sends his/her love.
... doet jou de groeten.
ใช้เมื่อต้องการเพิ่มความคิดถึงใครสักคนเข้ามาในจดหมาย
Say hello to…for me.
Doe ... de groeten namens mij.
ใช้เมื่อต้องการยอมรับคนอื่นๆผ่านคนที่คุณกำลังเขียนถึง
I look forward to hearing from you soon.
Ik hoop snel van jou te horen.
ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายตอบรับ
Write back soon.
Schrijf me snel terug.
ทางตรง ใช้เมื่อต้องการรับจดหมายตอบรับ
Do write back when…
Schrijf me snel terug wanneer ...
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบคุณเวลาพวกเขามีข่าวคราวเพิ่มเติม
Send me news, when you know anything more.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบคุณเวลาพวกเขามีข่าวคราวเพิ่มเติม
Take care.
Het ga je goed.
ใช้เมื่อคุณเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
I love you.
Ik hou van je.
ใช้เมื่อคุณเขียนถึงคู่รักของคุณ
Best wishes,
Hartelijke groeten,
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน
With best wishes,
Met hartelijke groeten,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Kindest regards,
Groeten,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
All the best,
Groeten,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
All my love,
Liefs,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Lots of love,
Liefs,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว
Much love,
Liefs,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว