ภาษาเช็ค | สำนวน - ส่วนตัว | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

Dear John,
Milý Johne,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวกับเพื่อนๆ
Dear Mum / Dad,
Milá mamko / Milý taťko
ไม่เป็นทางการ วิธีที่เป็นมาตรฐานในการบอลกล่าวกับบิดามารดา
Dear Uncle Jerome,
Milý strejdo Jerome,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการกล่าวกับสมาชิกในครอบครัว
Hello John,
Ahoj Johne,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวกับเพื่อน
Hey John,
Čau Johne,
ไม่ทางการมาก รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวเพื่อน
John,
Johne,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบทางตรงในการบอกกล่าวเพื่อน
My Dear,
Můj milý / Má milá,
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อบอกกล่าวถึงคนที่คุณรัก
My Dearest,
Můj/Má nejdražší,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการกล่าวถึงคู่รักของคุณ
Dearest John,
Nejdražší Johne,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการจะกล่าวถึงคู่รัก
Thank you for your E-mail.
Děkuji za tvůj e-mail.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
It was good to hear from you again.
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
ใช้เมื่อตอบจดหมายผู้อื่น
I am very sorry I haven't written for so long.
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมานานสักพักหนึ่งแล้ว
It's such a long time since we had any contact.
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมาเป็นเวลานาน

อีเมล - เนื้อหาหลัก

I am writing to tell you that…
Píši, abych Ti řekl(a), že...
ใช้เมื่อคุณมีข่าวคราวพิเศษ
Have you made any plans for…?
Už máš nějaké plány na... ?
ใช้เมื่อคุณต้องการเชิญชวนใครสักคนมางานต่างๆเพื่อพบปะสังสรรค์
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณเมื่อเขาส่งบางสิ่งบางอย่างมาให้/เชิญชวนคนใดคนหนึ่ง/แนบข้อมูลต่างๆ
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
ใช้เมื่อคุณต้องการขอบคุณใครสักคนที่เขาบอกคุณบางอย่าง/เอื้ออำนวยคุณอะไรบางอย่าง/เขียนหาคุณเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
It was so kind of you to write / invite / send…
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
ใช้เมื่อคุณต้องการขอบคุณใครสักคนที่้เขียนถึงคุณ/เชิญชวนคุณ/ส่งถึงคุณ
I am delighted to announce that…
S potěšením (vám) oznamuji, že...
ใช้เพื่อต้องการจะประกาศข่าวดีให้แก่เพื่อนๆ
I was delighted to hear that…
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
ใช้เพื่อส่งต่อข้อความหรือข่าวสาร
I am sorry to inform you that…
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
ใช้เมื่อประกาศข่าวร้ายให้แก่เพื่อน
I was so sorry to hear that…
Je mi moc líto, že...
ใช้เมื่อต้องการปลอบเพื่อเกี่ยวกับข่าวร้ายที่เกิดขึ้น
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
ใช้เพื่อต้องการบอกเพื่อให้เข้ามาดูในเว็บไซต์ใหม่ของคุณ
Please add me on...messenger. My username is…
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
ใช้เมื่อคุณต้องการให้เพื่อนของคุณเพิ่มคุณเข้ามาในเครื่องมือแชท เพื่อที่คุณจะได้ติดต่อเข้าได้อย่างบ่อยครั้งมากขึ้น

อีเมล - การปิดท้าย

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
ใช้เพื่อต้องการบอกใครสักคนว่าคุณคิดถึงเขาผ่านผู้รับในจดหมาย
…sends his/her love.
... posílá pozdrav!
ใช้เมื่อต้องการเพิ่มความคิดถึงใครสักคนเข้ามาในจดหมาย
Say hello to…for me.
Pozdravuj ode mě... .
ใช้เมื่อต้องการยอมรับคนอื่นๆผ่านคนที่คุณกำลังเขียนถึง
I look forward to hearing from you soon.
Těším se na tvojí odpověď.
ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายตอบรับ
Write back soon.
Napiš brzy.
ทางตรง ใช้เมื่อต้องการรับจดหมายตอบรับ
Do write back when…
Napiš mi prosím, až...
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบคุณเวลาพวกเขามีข่าวคราวเพิ่มเติม
Send me news, when you know anything more.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบคุณเวลาพวกเขามีข่าวคราวเพิ่มเติม
Take care.
Opatruj se.
ใช้เมื่อคุณเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
I love you.
Miluji tě.
ใช้เมื่อคุณเขียนถึงคู่รักของคุณ
Best wishes,
S přáním všeho nejlepšího,
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน
With best wishes,
Mějte se moc hezky,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Kindest regards,
Nejsrdečnější pozdravy,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
All the best,
Jen to nejlepší,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
All my love,
S láskou,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Lots of love,
S láskou,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว
Much love,
S láskou,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว