ภาษาสเปน | สำนวน - ส่วนตัว | ด้วยความเคารพ

ด้วยความเคารพ - งานแต่งงาน

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับคู่ที่เพิ่งแต่งงานใหม่ๆ
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Felicitaciones y los mejores deseos para ambos en el día de su boda.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับคู่ใหม่ปลามัน
Congratulations on tying the knot!
¡Felicitaciones por el gran paso!
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่ข้าวใหม่ปลามันที่คุณรู้จักมานานพอสมควร
Congratulations on saying your "I do's"!
¡Felicitaciones por el gran "sí"!
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักคู่ใหม่ที่คุณรู้จักมานานพอสมควร
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Felicitaciones a la novia y al novio por su feliz unión.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่แต่งงานใหม่ทั้งสองคน

ด้วยความเคารพ - งานหมั้น

Congratulations on your engagement!
¡Felicitaciones por su / tu compromiso!
สำนวนมาตรฐานที่ใช้แสดงความยินดีกับการหมั้นทั้งสองคน
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Les deseo a ambos todo lo mejor en su compromiso y para el futuro.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับคู่หมั้น
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Felicitaciones por su compromiso. Espero que ambos sean muy felices juntos.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่หมั้นใหม่ทั้งสองคน
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Felicitaciones por su compromiso. Espero que se hagan muy felices uno al otro.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่หมั้นใหม่
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Felicitaciones por su compromiso. ¿Ya tienen una fecha para el gran evento?
ใช้เพื่อต้องการแสดงความยินดีกับคู่ใหม่ปลามัน ที่คุณรู้จักดีพอสมควรและจะถามว่างานแต่งงานจะจัดขึ้นที่ไหน

ด้วยความเคารพ - วันเกิดและวันครบรอบ

Birthday greetings!
¡Feliz día!
คำอวยพรวันเกิด สามารถเจอได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
Happy Birthday!
¡Feliz cumpleaños!
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป สามารถหาได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
Many happy returns!
¡Feliz cumpleaños!
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป สามารถเห็นได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
Wishing you every happiness on your special day.
Te deseo toda la felicidad en este día especial.
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป สามารถเห็นได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Espero que todos tus deseos se hagan realidad. ¡Feliz cumpleaños!
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป สามารถเห็นได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Te deseo toda la felicidad que este día pueda traer. ¡Qué tengas un excelente cumpleaños!
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป สามารถเห็นได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
Happy Anniversary!
¡Feliz aniversario!
คำอวยพรครบรอบทั่วไป สามารถเห็นได้ในการ์ดครบรอบ
Happy…Anniversary!
¡Felicitaciones por su(s)...!
วันครบรอบเป็นวันที่คุณสังสรรค์วันครบรอบพิเศษ (เช่น วันครบรอบ 25 ปี วันครบรอบ 40 ปี)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
Después de... años aún tan unidos como siempre. ¡Feliz aniversario!
ใช้เพื่อเน้นระยะเวลาการแต่งงานของคุณและอวยพรเนื่องในวันครบรอบ
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
¡Felicitaciones por sus bodas de porcelana!
ใช้เพื่อสังสรรค์การแต่งงานครบ 20 ปี
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
¡Felicitaciones por sus bodas de plata!
ใช้เพื่อสังสรรค์งานแต่งงานครบ 25 ปี
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
¡Felicitaciones por sus bodas de rubí!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครบรอบงานแต่งงานของคุณ 40 ปี
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
¡Felicitaciones por sus bodas de perla!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครบรอบแต่งงาน 40 ปีของคุณ
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
¡Felicitaciones por sus bodas de coral!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครบรอบแต่งงาน 35 ปี
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
¡Felicitaciones por sus bodas de oro!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครอบรอบการแต่งงาน 50 ปีของเขา
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
¡Felicitaciones por sus bodas de diamante!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครอบรอบการแต่งงาน 60 ปีของเขา

ด้วยความเคารพ - คำอวยพรขอให้ดีขึ้น

Get well soon.
Qué te mejores pronto.
คำอวยพรขอให้ดีขิ้นแบบมาตรฐาน สามารถเห็นได้ในการ์ดอวยพร
I hope you make a swift and speedy recovery.
Espero que tengas una pronta y rápida mejoría
คำอวยพรขอให้ดีขึ้นแบบมาตรฐาน
We hope that you will be up and about in no time.
Esperamos que estés de pie y como nuevo(a) muy pronto.
คำอวยขอให้สุขภาพดีขึ้นแบบมาตรฐานจากผู้อวยพรหลายคน
Thinking of you. May you feel better soon.
Mis pensamientos están contigo. Espero que te mejores pronto.
คำอวยพรขอให้หายดีขึ้นแบบมาตรฐาน
From everybody at…, get well soon.
Por parte de todos en..., esperamos que te mejores pronto.
คำอวยพรขอให้สุขภาพดีขึ้นจากผู้คนหลายคนในบริษัทหรือที่ทำงาน
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Qué te mejores pronto. Todos en... te envían cariños.
คำอวยพรให้สุขภาพดีขึ้นจากหลายคนในบริษัทหรือที่ทำงาน

ด้วยความเคารพ - การแสดงความยินดีทั่วไป

Congratulations on…
Felicitaciones por...
ประโยคแสดงความยินดีทั่วไป
I wish you the best of luck and every success in…
Te deseo la mejor de las suertes y todo el éxito en...
ใช้เมื่อต้องการอวยพรให้คนใดคนหนึ่งประสบความสำเร็จ
I wish you every success in…
Te deseo todo el éxito en...
ใช้เมื่อต้องการอวยพรความสำเร็จให้แก่คนใดคนหนึ่งในอนาคต
We would like to send you our congratulations on…
Quisiéramos enviar nuestras felicitaciones por...
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับใครคนหนึ่งในหัวข้อเฉพาะ
Well done on…
Bien hecho. Felicitaciones por...
ใช้เพื่อต้องการแสดงความยินดีกับใครคนหนึ่งเป็นกรณีพิเศษ
Congratulations on passing your driving test!
¡Felicitaciones por pasar tu examen de conducir!
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับคนที่สอบใบขับขี่ผ่าน
Well done. We knew you could do it.
Bien hecho. Sabíamos que podías lograrlo.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับใครสักคน ส่วนมากจะเป็นเพื่อนสนิทหรือสมาชิกในครอบครัว
Congrats!
¡Felicitaciones!
ไม่เป็นทางการ ไม่ค่อยเป็นเรื่องปกติ ใช้ในการแสดงความยินดีคนใดคนหนึ่ง

ด้วยความเคารพ - ความสำเร็จทางวิชาการ

Congratulations on your graduation!
¡Felicitaciones por tu graduación!
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
Congratulations on passing your exams!
¡Felicitaciones por pasar tus exámenes!
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีที่ทำแบบทดสอบผ่าน
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
¡Eres un genio! ¡Felicitaciones por esa calificación!
สำนวนไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อคนที่รู้จักทำแบบทดสอบผ่าน
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Felicitaciones por haber obtenido tu máster y buena suerte en el mundo laboral.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับใครสักคนที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโทและอวยพรให้เขาโชคดีในอนาคต
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Felicitaciones por tus excelentes resultados en los exámenes y los mejores deseos para el futuro.
ใช้เพื่อต้องการแสดงความยินดีกับใครสักคนที่สามารถสอบผ่านแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหรือไม่
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Felicitaciones por los resultados en tus exámenes. Te deseo lo mejor en tus estudios futuros.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับใครสักคนที่ทำข้อสอบผ่านและกำลังตามหางานทำอยู่
Well done on getting into University. Have a great time!
Felicitaciones por haber entrado a la universidad. ¡Qué la pases bien!
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับใครสักคนที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้

ด้วยความเคารพ - การปลอบโยน

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Estamos profundamente afectados por escuchar sobre la muerte repentina de X y quisiéramos ofrecer nuestro más sincero pésame.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจคนที่เพิ่งสูญเสียคนรักไป ความตายนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถทำนายได้
We are so very sorry to hear about your loss.
Lamentamos escuchar sobre su/tu pérdida.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจคนที่เพิ่งสูญเสียคนรักไป
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Te/Le ofrezco mis más sinceras condolencias en este triste día.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจคนที่เพิ่งสูญเสียคนรักไป
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Estamos abatidos y tristes por la muerte de su/ tu hijo/hija/esposo/esposa, X.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจใครสักคนสำหรับการสูญเสียของลูกชาย/ลูกสาว/สามี/ภรรยา(รวมไปถึงคนที่เจ็บป่วย)
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Por favor acepta/acepte nuestras más sinceras condolencias en estos difíciles momentos.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจใครสักคนสำหรับการสูญเสียคนใกล้ชิด
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Nuestros pensamientos están contigo/con usted y con tu/su familia en estos momentos tan difíciles.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจใครสักคนสำหรับการสูญเสียคนใกล้ชิด

ด้วยความเคารพ - ความสำเร็จทางหน้าที่การงาน

We wish you the best of luck in your new job at…
Te deseamos la mejor de las suertes en tu nuevo trabajo en...
ใช้เพื่ออวยพรให้ใครสักคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
De parte de todos en..., te deseamos la mejor de las suertes en tu nuevo trabajo.
ใช้เมื่อเพื่อนร่วมงานเก่าอวยพรให้ใครสักคนโชคดีในงานใหม่
We wish you the best of luck in your new position of…
Te deseamos la mejor de las suertes en tu nuevo puesto en...
ใช้เมื่อผู้ร่วมงานอวยพรให้คนหนึ่งประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
We wish you every success for your latest career move.
Te deseamos todo el éxito en este nuevo paso en tu carrera.
ใช้เมื่อเพื่อร่วมงานคนเก่าอวยพรให้ใครคนหนึ่งประสบความสำเร็จในงานใหม่ที่เขาได้รับ
Congratulations on getting the job!
¡Felicitaciones por ese trabajo!
ใช้เมื่อแสดงความยินดีกับใครสักคนที่ได้รับงานใหม่
Good luck on your first day at…
Buena suerte en tu primer día en...
ใช้เมื่ออวยพรให้ใครสักคนโชคดีกับการทำงานวันแรก

ด้วยความเคารพ - การเกิด

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Estamos encantados de escuchar sobre el nacimiento de su bebé. Felicitaciones.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักที่ให้กำเนิดบุตร
Congratulations on your new arrival!
¡Felicitaciones por la llegada del nuevo bebé/de la nueva bebé!
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักที่ให้กำเนิดบุตรของพวกเขา
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Por la nueva mamá. Felicitaciones por tu bebé.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับผู้หญิงที่ได้ให้กำเนิดบุตรของเธอ
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
¡Felicitaciones por la llegada de su hermoso/hermosa bebé!
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักในการกำเนิดลูกของพวกเขา
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Por los orgullosos padres de... Felicitaciones por su recién nacido/nacida. Estoy seguro(a) que serán unos maravillosos padres.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักที่ให้กำเนิดลูกของพวกเขา

ด้วยความเคารพ - ขอบคุณมาก

Many thanks for…
Muchas gracias por...
ใข้สำหรับการของคุณทั่วไป
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Me gustaría agradecerte/agradecerle en nombre de mi esposo/esposa y en mi nombre...
ใช้เพื่อต้องการขอบคุณใครสักคนในฐานะตัวเองและคนอื่นๆ
I really don't know how to thank you for…
Sinceramente no sé cómo agradecerte por...
ใช้เมื่อคุณรู้สึกดีต่อใครสักคนที่เขาคนนั้นทำอะไรให้คุณ
As a small token of our gratitude…
Como una pequeña muestra de gratitud...
ใช้เมื่อต้องการให้ของขวัญใครสักคนเพื่อเป็นการขอบคุณ
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Quisiera extender nuestros más sinceros agradecimientos para... por...
ใช้เมื่อคุณรู้สึกสำนึกบุญคุณต่อใครสักคนที่เขาทำสิ่งดีๆให้คุณ
We are very grateful to you for…
Estamos muy agradecidos con ustedes/contigo por...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณใครสักคนอย่างจริงใจเมื่อเขาทำอะไรให้คุณ
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Ni siquiera lo menciones. Por el contrario, gracias a ti.
ใช้เมื่อใครสักคนขอบคุณคุณ แต่สิ่งที่เขาทำก็ก่อประโยชน์ให้คุณเช่นเดียวกัน

ด้วยความเคารพ - การทักทายตามโอกาส

Season's greetings from…
¡Feliz Navidad! / ¡Feliz Año Nuevo!
ใช้ในสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสและวันปีใหม่
Merry Christmas and a Happy New Year!
¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo!
ใช้ในสหราชอาณาจักรเพื่อเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสและวันปีใหม่
Happy Easter!
¡Felices Pascuas!
ใช้ในประเทศคริสเตียนเพื่อสังสรรค์และเฉลิมฉลองในวันอีสเตอร์
Happy Thanksgiving!
¡Feliz día de Acción de Gracias!
ใช้ในสหรัฐอเมริกาเพื่อเฉลิมฉลองวันขอบคุณพระเจ้า
Happy New Year!
¡Feliz Año Nuevo!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันปีใหม่
Happy Holidays!
¡Felices Fiestas!
ใช้ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเพื่อเฉลิมฉลองวันหยุด(โดยเฉพาะช่วงคริสต์มาสและฮานูก้า)
Happy Hanukkah!
¡Feliz Hanukkah!
ใช้เมื่อสังสรรค์วันฮานูก้า
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Feliz Diwali. Espero que este Diwali brille como nunca.
ใช้สำหรับการสังสรรค์เทศกาลดิวาลี
Merry Christmas! / Happy Christmas!
¡Feliz Navidad!
ใช้ในประเทศคริสเตียนที่มีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส
Merry Christmas and a Happy New Year!
¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!
ใช้ในประเทศคริสเตียนที่มีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสและวันปีใหม่