ภาษาเดนิช | สำนวน - ส่วนตัว | การประกาศและการเชิญชวน

การประกาศและการเชิญชวน - เกิด

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Vi er glade for at meddele fødslen af...
ใช้เมื่อคู่ต้องการประกาศการเกิดของลูกของเขา
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Jeg er glad for at fortælle jer at... nu har en lille søn/datter.
ใช้เมื่อบุคคลที่สามนั้นต้องการจะประกาศการเกิดของ...
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Vi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby.
ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาศการเกิดของลูกของเขา
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Vi er henrykte over at introducere dig for... vores nye søn/datter.
ใช้เมื่อคู่รักต้องการการประกาศการเกิดของลูกของพวกเขา มักจะเจอในการ์ดหรือรูปของเด็ก
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Ti små fingre, ti små tæer, og med disse nye fingre og tæer vokser vores familie... og er henrykt over at meddele fødslen af...
วิธีการพูดทั่วไปในภาษาอังกฤษ ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาสการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเขา
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Med kærlighed og håb byder vi... velkommen til verdenen.
ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาศการเกิดของลูกของเขา
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Vi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste medlem af vores familie...
ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเขา
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Vi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af vores søn/datter.
ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเขา

การประกาศและการเชิญชวน - การหมั้น

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
... og... er forlovet.
ใช้เมื่อต้องการประกาศการหมั้น
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
... er glade for at kunne meddele deres forlovelse.
ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาศงานหมั้นของเขาทั้งสอง
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Vi er glade for at kunne meddele forlovelsen af... og...
ใช้เมื่อจะประกาศเรื่องงานหมั้น
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Hr. og Fru. ... af ..., meddeler deres datters forlovelse,..., til..., søn af Hr. og Fru...., (også) af... . Et august bryllup er planlagt.
ธรรมเนียมดั้งเดิม ใช้เมื่อบิดามารดาต้องการประกาศการหมั้นของลูกสาว
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Kom og deltag i en fest for... og... for at fejre deres forlovelse.
ใช้เพื่อเป็นการเชิญชวนในการเป็นงานหมั้น
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
I er hjerteligt inviteret til... og... forlovelsesfest på...
ใช้เพื่อเป็นการเชิญชวนเข้าไปงานปาร์ตี้

การประกาศและการเชิญชวน - การแต่งงาน

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Vi er glade for at meddele brylluppet/ægteskabet mellem... og...
ใช้เมื่อประกาศการแต่งงาน
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Frk.... bliver snart Fru. ...
ใช้เมื่อประกาศการแต่งงานของผู้หญิง
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Frk. ... og Hr. ... anmoder venligt om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup. Du er velkommen til at komme og nyde denne specielle dag med dem.
ใช้โดยคู่รักที่ต้องการเชิญชวนผู้คนเข้าร่วมงานแต่งงานของพวกเขา
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Hr. ... Fru. ... anmoder om jeres tilstedeværelse ved ægsteskabet mellem deres søn/datter og... den...
ใช้โดยบิดามารดาของผู้หญิงและผู้ชายที่กำลังจะแต่งงานเชิญชวนผู้คนเข้างานแต่งงาน
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Fordi I har været meget vigtige i deres liv, ... og... anmoder de om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup den... på...
ใช้เมื่อคู่รักต้องการเชิญชวนเพื่อนของเขาไปงานแต่งงาน

การประกาศและการเชิญชวน - การนัดเจอ/เทศกาลพิเศษ

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Vi ville være henrykte hvis I kunne deltage sammen med os den... på... for...
ใช้เพื่อเชิญชวนผู้คนมาในเทศกาลพิเศษ ในวันและเวลาที่พิเศษ
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Vi anmoder om fornøjelsen af jeres selskab ved en middag for at fejre...
ใช้เพื่อเชิญชวนผู้คนมางานดินเนอร์ค่ำคืนและบอกเหตุผลว่าทำไม
Ni invitas al...
I er hjerteligt inviteret til...
ทางการ ใช้เพื่อเชิญชวนผู้คนมางานสังสรรค์ทางการ ใช้กันทั่วไปสำหรับงานปาร์ตี้บริษัท
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Vi holder en fest mellem venner for at fejre... og vi ville være meget glade hvis du kunne komme.
ทางการใช้เพื่อเชิญชวนเพื่อสนิทมางานสังคมสังสรรค์พิเศษที่สำคัญ
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Vi vil meget gerne have at du kommer.
ใช้เพื่อเป็นการเชื้อเชิญหลังจากเชิญชวนผู้รับเพื่อเน้นว่าคุณต้องการให้พวกเขาเข้าร่วมจริงๆ
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Kunne du tænke dig at komme til... til...?
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อเชิญชวนเพื่อนๆมาพบปะสังสรรค์อย่างไม่มีสาเหตุ