ภาษาอังกฤษ | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การทำงาน

การทำงาน - ทั่วไป

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Am I eligible to work in [country]?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำงานในประเทศนั้น
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Do I need a social security number before I start working?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นของการมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงาน
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Do I need a work permit?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการมีใบอนุญาตทำงาน
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
What is the national minimum wage?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำของประเทศ
ฉันเป็น ___________________
I am ___________________ .
การแจ้งให้ทราบถึงสถานะการทำงานของคุณ
ผู้มีงานทำ
employed
ประเภทของสถานะการทำงาน
ผู้ว่างงาน
unemployed
ประเภทของสถานะการทำงาน
ผู้ประกอบการ
an entrepreneur
ประเภทของสถานะการทำงาน
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
self-employed
ประเภทของสถานะการทำงาน
เด็กฝึกงาน
an intern
ประเภทของสถานะการทำงาน
อาสาสมัคร
a volunteer
ประเภทของสถานะการทำงาน
ที่ปรึกษา
a consultant
ประเภทของสถานะการทำงาน
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
I would like to register as a freelance professional.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ

การทำงาน - สัญญา

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
What type of employment contract do you have?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของสัญญา
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
I have a ______________ contract.
การแจ้งให้ทราบถึงประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมี
เต็มเวลา
full-time
ประเภทของสัญญา
นอกเวลา
part-time
ประเภทของสัญญา
มีกำหนดเวลา
fixed-term
ประเภทของสัญญา
พนักงานประจำ
permanent
ประเภทของสัญญา
ตามช่วงเวลา
seasonal
ประเภทของสัญญา
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
When do I get my paycheck?
การสอบถามระยะเวลาที่จะได้รับค่าจ้าง
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
I would like to ask for _________.
การสอบถามเกี่ยวกับการลางาน
การลาคลอด
maternity leave
ประเภทของการลางาน
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
paternity leave
ประเภทของการลางาน
การลาป่วย
sick leave
ประเภทของการลางาน
การหยุดงานเอง
days off
ประเภทของการลางาน

การทำงาน - การขอคืนภาษี

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
I would like to have some information on taxation.
การสอบถามเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
I would like to report my earnings.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของคุณ
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของคุณ
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
When is the deadline to send my tax return?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดเวลาของการทำเรื่องขอคืนภาษีของคุณ
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าปรับหากคุณทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Who will let me know ______________ ?
การสอบถามถึงผู้ที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณจะได้รับภาษีคืนหรือต้องจ่ายภาษีเพิ่ม
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
how much my refund is
ทางเลือกการคืนภาษี
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
if I owe more tax
ทางเลือกการคืนภาษี