ภาษารัสเซีย | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การทำงาน

การทำงาน - ทั่วไป

¿Puedo trabajar en (país)?
Я могу работать в [страна]?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำงานในประเทศนั้น
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นของการมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงาน
¿Necesito permiso de trabajo?
Мне нужно разрешение на работу?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการมีใบอนุญาตทำงาน
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Какова государственная минимальная зарплата?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำของประเทศ
Soy ____________________.
Я___________________.
การแจ้งให้ทราบถึงสถานะการทำงานของคุณ
asalariado
имеющий работу
ประเภทของสถานะการทำงาน
desempleado
безработный
ประเภทของสถานะการทำงาน
empresario
предприниматель
ประเภทของสถานะการทำงาน
autónomo
частный предприниматель
ประเภทของสถานะการทำงาน
trabajador en prácticas
практикант
ประเภทของสถานะการทำงาน
voluntario
волонтер
ประเภทของสถานะการทำงาน
asesor
советник
ประเภทของสถานะการทำงาน
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ

การทำงาน - สัญญา

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Каков тип вашего рабочего контракта?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของสัญญา
Tengo un contrato ______________.
У меня______________контракт.
การแจ้งให้ทราบถึงประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมี
a tiempo completo
полная занятость
ประเภทของสัญญา
a tiempo parcial
неполная занятость
ประเภทของสัญญา
de duración determinada
фиксированный
ประเภทของสัญญา
indefinido
долговременный
ประเภทของสัญญา
de temporada
сезонный
ประเภทของสัญญา
¿Cuándo se cobra?
Когда я получу зарплату?
การสอบถามระยะเวลาที่จะได้รับค่าจ้าง
Me gustaría solicitar _____________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
การสอบถามเกี่ยวกับการลางาน
la baja por maternidad
декретный отпуск
ประเภทของการลางาน
la baja por paternidad
отпуск по причине отцовства
ประเภทของการลางาน
la baja por enfermedad
больничные выплаты
ประเภทของการลางาน
días libres
выходные дни
ประเภทของการลางาน

การทำงาน - การขอคืนภาษี

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Я бы хотел(а) узнать о налогах
การสอบถามเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Me gustaría declarar mis ingresos.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของคุณ
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของคุณ
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดเวลาของการทำเรื่องขอคืนภาษีของคุณ
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าปรับหากคุณทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด
¿Cómo me informarán de _______________?
Кто сообщит мне_______________?
การสอบถามถึงผู้ที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณจะได้รับภาษีคืนหรือต้องจ่ายภาษีเพิ่ม
¿Cuánto me sale a devolver?
какова сумма моего возврата
ทางเลือกการคืนภาษี
¿Cuánto me sale a pagar?
Долж(ен/на) ли я платить больше
ทางเลือกการคืนภาษี