ภาษาเอสเปรันโต | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การทำงาน

การทำงาน - ทั่วไป

¿Puedo trabajar en (país)?
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำงานในประเทศนั้น
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นของการมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงาน
¿Necesito permiso de trabajo?
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการมีใบอนุญาตทำงาน
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Kio estas la nacia minimuma salajro?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำของประเทศ
Soy ____________________.
Mi estas ________________.
การแจ้งให้ทราบถึงสถานะการทำงานของคุณ
asalariado
dungata
ประเภทของสถานะการทำงาน
desempleado
senlabora
ประเภทของสถานะการทำงาน
empresario
entreprenisto
ประเภทของสถานะการทำงาน
autónomo
memdungito
ประเภทของสถานะการทำงาน
trabajador en prácticas
internulo
ประเภทของสถานะการทำงาน
voluntario
volontulo
ประเภทของสถานะการทำงาน
asesor
konsilisto
ประเภทของสถานะการทำงาน
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ

การทำงาน - สัญญา

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของสัญญา
Tengo un contrato ______________.
Mi havas____________ kontrakton.
การแจ้งให้ทราบถึงประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมี
a tiempo completo
plentempan
ประเภทของสัญญา
a tiempo parcial
parttempan
ประเภทของสัญญา
de duración determinada
limigitan
ประเภทของสัญญา
indefinido
permanentan
ประเภทของสัญญา
de temporada
sezonan
ประเภทของสัญญา
¿Cuándo se cobra?
Kiam mi ricevas mian salajron?
การสอบถามระยะเวลาที่จะได้รับค่าจ้าง
Me gustaría solicitar _____________.
Mi ŝatus peti _________.
การสอบถามเกี่ยวกับการลางาน
la baja por maternidad
akuŝferion
ประเภทของการลางาน
la baja por paternidad
akuŝferion (por patro)
ประเภทของการลางาน
la baja por enfermedad
malsanan salajron
ประเภทของการลางาน
días libres
feritagojn
ประเภทของการลางาน

การทำงาน - การขอคืนภาษี

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
การสอบถามเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Me gustaría declarar mis ingresos.
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของคุณ
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของคุณ
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดเวลาของการทำเรื่องขอคืนภาษีของคุณ
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าปรับหากคุณทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด
¿Cómo me informarán de _______________?
Kiu diros min ______________?
การสอบถามถึงผู้ที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณจะได้รับภาษีคืนหรือต้องจ่ายภาษีเพิ่ม
¿Cuánto me sale a devolver?
kiom mia repago estas
ทางเลือกการคืนภาษี
¿Cuánto me sale a pagar?
se mi ŝuldas pli imposton
ทางเลือกการคืนภาษี