ภาษากรีก | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การทำงาน

การทำงาน - ทั่วไป

Я могу работать в [страна]?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
การสอบถามเกี่ยวกับการทำงานในประเทศนั้น
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นของการมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงาน
Мне нужно разрешение на работу?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการมีใบอนุญาตทำงาน
Какова государственная минимальная зарплата?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
การสอบถามเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำของประเทศ
Я___________________.
Είμαι _________________.
การแจ้งให้ทราบถึงสถานะการทำงานของคุณ
имеющий работу
μισθωτός
ประเภทของสถานะการทำงาน
безработный
άνεργος
ประเภทของสถานะการทำงาน
предприниматель
επιχειρηματίας
ประเภทของสถานะการทำงาน
частный предприниматель
αυτοαπασχολούμενος
ประเภทของสถานะการทำงาน
практикант
ασκούμενος σε πρακτική
ประเภทของสถานะการทำงาน
волонтер
εθελοντής
ประเภทของสถานะการทำงาน
советник
σύμβουλος
ประเภทของสถานะการทำงาน
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ

การทำงาน - สัญญา

Каков тип вашего рабочего контракта?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของสัญญา
У меня______________контракт.
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
การแจ้งให้ทราบถึงประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมี
полная занятость
πλήρους απασχόλησης
ประเภทของสัญญา
неполная занятость
μερικής απασχόλησης
ประเภทของสัญญา
фиксированный
ορισμένης διάρκειας
ประเภทของสัญญา
долговременный
μόνιμο
ประเภทของสัญญา
сезонный
εποχιακός
ประเภทของสัญญา
Когда я получу зарплату?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
การสอบถามระยะเวลาที่จะได้รับค่าจ้าง
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
การสอบถามเกี่ยวกับการลางาน
декретный отпуск
άδεια μητρότητας
ประเภทของการลางาน
отпуск по причине отцовства
άδεια πατρότητας
ประเภทของการลางาน
больничные выплаты
επίδομα ασθενείας
ประเภทของการลางาน
выходные дни
μέρες άδεια
ประเภทของการลางาน

การทำงาน - การขอคืนภาษี

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
การสอบถามเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของคุณ
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของคุณ
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดเวลาของการทำเรื่องขอคืนภาษีของคุณ
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
การสอบถามเกี่ยวกับค่าปรับหากคุณทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด
Кто сообщит мне_______________?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
การสอบถามถึงผู้ที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณจะได้รับภาษีคืนหรือต้องจ่ายภาษีเพิ่ม
какова сумма моего возврата
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
ทางเลือกการคืนภาษี
Долж(ен/на) ли я платить больше
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
ทางเลือกการคืนภาษี