ภาษาเช็ค | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การทำงาน

การทำงาน - ทั่วไป

Posso trabalhar em [país]?
Mohu legálně pracovat v [country]?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำงานในประเทศนั้น
Preciso de um número de segurança social antes de começar a trabalhar?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นของการมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงาน
Preciso de uma autorização de trabalho?
Potřebuji pracovní povolení?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการมีใบอนุญาตทำงาน
Qual é o salário mínimo nacional?
Jaká je národní minimální mzda?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำของประเทศ
Sou ___________________ .
Já jsem ___________________ .
การแจ้งให้ทราบถึงสถานะการทำงานของคุณ
empregado(a)
zaměstnaný
ประเภทของสถานะการทำงาน
desempregado(a)
nezaměstnaný
ประเภทของสถานะการทำงาน
empreendedor(a)
podnikatel
ประเภทของสถานะการทำงาน
autônomo(a)
osoba samostatně výdělečně činná
ประเภทของสถานะการทำงาน
estagiário(a)
stážista
ประเภทของสถานะการทำงาน
voluntário(a)
dobrovolník
ประเภทของสถานะการทำงาน
consultor(a)
poradce
ประเภทของสถานะการทำงาน
Gostaria de me registrar como um profissional autônomo.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ

การทำงาน - สัญญา

Que tipo de contrato empregatício vocês tem?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของสัญญา
Eu tenho um contrato de ______________.
Mám ______________ smlouvu.
การแจ้งให้ทราบถึงประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมี
tempo integral
na plný úvazek
ประเภทของสัญญา
meio período
na poloviční úvazek
ประเภทของสัญญา
a termo
na dobu určitou
ประเภทของสัญญา
permanente
trvalá pozice
ประเภทของสัญญา
sazonal
sezonní práce
ประเภทของสัญญา
Quando recebo meu pagamento?
Kde budu dostávat výplatu?
การสอบถามระยะเวลาที่จะได้รับค่าจ้าง
Gostaria de pedir _________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
การสอบถามเกี่ยวกับการลางาน
licença maternidade
mateřská dovolená
ประเภทของการลางาน
licença paternidade
otcovská dovolená
ประเภทของการลางาน
auxílio-doença
nemocenská
ประเภทของการลางาน
dias de folga
volný den
ประเภทของการลางาน

การทำงาน - การขอคืนภาษี

Gostaria de obter algumas informações sobre tributação.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
การสอบถามเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Gostaria de relatar meus ganhos.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของคุณ
Gostaria de contratar um contador para me auxiliar com a declaração de imposto de renda.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของคุณ
Qual é o prazo para entregar minha declaração de renda?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดเวลาของการทำเรื่องขอคืนภาษีของคุณ
Existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าปรับหากคุณทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด
Quem irá me avisar a respeito de ______________?
Kdo mi dá vědět ______________?
การสอบถามถึงผู้ที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณจะได้รับภาษีคืนหรือต้องจ่ายภาษีเพิ่ม
qual é o valor da restituição
výše kolik dostanu zpátky
ทางเลือกการคืนภาษี
se há contribuições pendentes
jestliže musím zaplatit více daní
ทางเลือกการคืนภาษี