ภาษาเดนิช | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การทำงาน

การทำงาน - ทั่วไป

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Må jeg arbejde i [land]?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำงานในประเทศนั้น
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นของการมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงาน
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการมีใบอนุญาตทำงาน
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Hvad er landets mindsteløn?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำของประเทศ
Jestem ___________________ .
Jeg er ___________________ .
การแจ้งให้ทราบถึงสถานะการทำงานของคุณ
zatrudniony/a
ansat
ประเภทของสถานะการทำงาน
bezrobotny/a
arbejdsløs
ประเภทของสถานะการทำงาน
przedsiębiorcą
iværksætter
ประเภทของสถานะการทำงาน
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
selvstændig
ประเภทของสถานะการทำงาน
praktykantem/praktykantką
praktikant
ประเภทของสถานะการทำงาน
wolontariuszem/wolontariuszką
frivillig
ประเภทของสถานะการทำงาน
doradcą
konsulent
ประเภทของสถานะการทำงาน
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ

การทำงาน - สัญญา

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของสัญญา
Mam umowę ___________.
Jeg har en ______________ kontrakt.
การแจ้งให้ทราบถึงประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมี
o pracę na pełny etat
fuldtids-
ประเภทของสัญญา
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
deltids-
ประเภทของสัญญา
(o pracę) na czas określony
tidsbegrænset
ประเภทของสัญญา
(o pracę) na czas nieokreślony
tidsubegrænset
ประเภทของสัญญา
o pracę sezonową
sæsonbegrænset
ประเภทของสัญญา
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Hvornår får jeg løn?
การสอบถามระยะเวลาที่จะได้รับค่าจ้าง
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Jeg vil gerne bede om _________.
การสอบถามเกี่ยวกับการลางาน
urlop macierzyński
barsel
ประเภทของการลางาน
urlop ojcowski
fædreorlov
ประเภทของการลางาน
chorobowe
sygeorlov
ประเภทของการลางาน
kilka dni urlopu
feriedage
ประเภทของการลางาน

การทำงาน - การขอคืนภาษี

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
การสอบถามเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของคุณ
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของคุณ
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดเวลาของการทำเรื่องขอคืนภาษีของคุณ
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าปรับหากคุณทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด
Kto poinformuje mnie ______________?
Hvem vil informere mig om ______________?
การสอบถามถึงผู้ที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณจะได้รับภาษีคืนหรือต้องจ่ายภาษีเพิ่ม
ile wynosi mój zwrot podatku
hvor meget tilbagebetaling jeg får
ทางเลือกการคืนภาษี
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
at jeg skylder mere i skat
ทางเลือกการคืนภาษี