ภาษาโปรตุเกส | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การทำงาน

การทำงาน - ทั่วไป

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Posso trabalhar em [país]?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำงานในประเทศนั้น
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Preciso de um número de segurança social antes de começar a trabalhar?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นของการมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงาน
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Preciso de uma autorização de trabalho?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการมีใบอนุญาตทำงาน
Qual è il salario minimo?
Qual é o salário mínimo nacional?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำของประเทศ
Sono ____________.
Sou ___________________ .
การแจ้งให้ทราบถึงสถานะการทำงานของคุณ
impiegato/a
empregado(a)
ประเภทของสถานะการทำงาน
disoccupato/a
desempregado(a)
ประเภทของสถานะการทำงาน
un imprenditore/un'imprenditrice
empreendedor(a)
ประเภทของสถานะการทำงาน
un lavoratore autonomo
autônomo(a)
ประเภทของสถานะการทำงาน
uno/a stagista
estagiário(a)
ประเภทของสถานะการทำงาน
un/una volontario/a
voluntário(a)
ประเภทของสถานะการทำงาน
un/a consulente
consultor(a)
ประเภทของสถานะการทำงาน
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Gostaria de me registrar como um profissional autônomo.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ

การทำงาน - สัญญา

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Que tipo de contrato empregatício vocês tem?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของสัญญา
Ho un contratto _________.
Eu tenho um contrato de ______________.
การแจ้งให้ทราบถึงประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมี
a tempo pieno
tempo integral
ประเภทของสัญญา
part-time
meio período
ประเภทของสัญญา
a tempo determinato
a termo
ประเภทของสัญญา
a tempo indeterminato
permanente
ประเภทของสัญญา
stagionale
sazonal
ประเภทของสัญญา
Quando viene versato lo stipendio?
Quando recebo meu pagamento?
การสอบถามระยะเวลาที่จะได้รับค่าจ้าง
Vorrei chiedere ___________.
Gostaria de pedir _________.
การสอบถามเกี่ยวกับการลางาน
il congedo di maternità
licença maternidade
ประเภทของการลางาน
il congedo di paternità
licença paternidade
ประเภทของการลางาน
il congedo per malattia
auxílio-doença
ประเภทของการลางาน
dei giorni liberi
dias de folga
ประเภทของการลางาน

การทำงาน - การขอคืนภาษี

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Gostaria de obter algumas informações sobre tributação.
การสอบถามเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Gostaria de relatar meus ganhos.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของคุณ
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Gostaria de contratar um contador para me auxiliar com a declaração de imposto de renda.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของคุณ
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Qual é o prazo para entregar minha declaração de renda?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดเวลาของการทำเรื่องขอคืนภาษีของคุณ
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าปรับหากคุณทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด
Chi mi farà sapere ____________ ?
Quem irá me avisar a respeito de ______________?
การสอบถามถึงผู้ที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณจะได้รับภาษีคืนหรือต้องจ่ายภาษีเพิ่ม
quanto mi verrà rimborsato
qual é o valor da restituição
ทางเลือกการคืนภาษี
se devo pagare più tasse
se há contribuições pendentes
ทางเลือกการคืนภาษี