ภาษาเช็ค | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การทำงาน

การทำงาน - ทั่วไป

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Mohu legálně pracovat v [country]?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำงานในประเทศนั้น
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นของการมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงาน
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Potřebuji pracovní povolení?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการมีใบอนุญาตทำงาน
Qual è il salario minimo?
Jaká je národní minimální mzda?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำของประเทศ
Sono ____________.
Já jsem ___________________ .
การแจ้งให้ทราบถึงสถานะการทำงานของคุณ
impiegato/a
zaměstnaný
ประเภทของสถานะการทำงาน
disoccupato/a
nezaměstnaný
ประเภทของสถานะการทำงาน
un imprenditore/un'imprenditrice
podnikatel
ประเภทของสถานะการทำงาน
un lavoratore autonomo
osoba samostatně výdělečně činná
ประเภทของสถานะการทำงาน
uno/a stagista
stážista
ประเภทของสถานะการทำงาน
un/una volontario/a
dobrovolník
ประเภทของสถานะการทำงาน
un/a consulente
poradce
ประเภทของสถานะการทำงาน
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ

การทำงาน - สัญญา

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของสัญญา
Ho un contratto _________.
Mám ______________ smlouvu.
การแจ้งให้ทราบถึงประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมี
a tempo pieno
na plný úvazek
ประเภทของสัญญา
part-time
na poloviční úvazek
ประเภทของสัญญา
a tempo determinato
na dobu určitou
ประเภทของสัญญา
a tempo indeterminato
trvalá pozice
ประเภทของสัญญา
stagionale
sezonní práce
ประเภทของสัญญา
Quando viene versato lo stipendio?
Kde budu dostávat výplatu?
การสอบถามระยะเวลาที่จะได้รับค่าจ้าง
Vorrei chiedere ___________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
การสอบถามเกี่ยวกับการลางาน
il congedo di maternità
mateřská dovolená
ประเภทของการลางาน
il congedo di paternità
otcovská dovolená
ประเภทของการลางาน
il congedo per malattia
nemocenská
ประเภทของการลางาน
dei giorni liberi
volný den
ประเภทของการลางาน

การทำงาน - การขอคืนภาษี

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
การสอบถามเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของคุณ
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของคุณ
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดเวลาของการทำเรื่องขอคืนภาษีของคุณ
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าปรับหากคุณทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด
Chi mi farà sapere ____________ ?
Kdo mi dá vědět ______________?
การสอบถามถึงผู้ที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณจะได้รับภาษีคืนหรือต้องจ่ายภาษีเพิ่ม
quanto mi verrà rimborsato
výše kolik dostanu zpátky
ทางเลือกการคืนภาษี
se devo pagare più tasse
jestliže musím zaplatit více daní
ทางเลือกการคืนภาษี