ภาษาโรมาเนีย | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การทำงาน

การทำงาน - ทั่วไป

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Pot lucra în [țara]?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำงานในประเทศนั้น
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นของการมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงาน
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Am nevoie de permis de muncă?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการมีใบอนุญาตทำงาน
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Care este salariul minim pe economie?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำของประเทศ
Je suis ___________.
Sunt ___________________ .
การแจ้งให้ทราบถึงสถานะการทำงานของคุณ
employé(e)
angajat
ประเภทของสถานะการทำงาน
au chômage
neangajat
ประเภทของสถานะการทำงาน
entrepreneur
antreprenor
ประเภทของสถานะการทำงาน
travailleur indépendant
independent
ประเภทของสถานะการทำงาน
stagiaire
practicant
ประเภทของสถานะการทำงาน
bénévole
voluntar
ประเภทของสถานะการทำงาน
consultant(e)
consultant
ประเภทของสถานะการทำงาน
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ

การทำงาน - สัญญา

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Ce fel de contract de muncă aveți?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของสัญญา
J'ai un contrat ___________.
Am contract de ______________.
การแจ้งให้ทราบถึงประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมี
à temps plein
normă întreagă
ประเภทของสัญญา
à temps partiel
jumătate de normă
ประเภทของสัญญา
en C.D.D.
pe perioadă determinată
ประเภทของสัญญา
en C.D.I.
pe perioadă nedeterminată
ประเภทของสัญญา
saisonnier
temporar
ประเภทของสัญญา
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Când primesc salariul?
การสอบถามระยะเวลาที่จะได้รับค่าจ้าง
Je voudrais _________.
Mi-ar plăcea să întreb _________.
การสอบถามเกี่ยวกับการลางาน
un congé maternité
concediu maternal
ประเภทของการลางาน
un congé paternité
concediul paternal
ประเภทของการลางาน
un congé maladie
concediu medical
ประเภทของการลางาน
des congés
zile libere
ประเภทของการลางาน

การทำงาน - การขอคืนภาษี

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Aș dori câteva informații despre taxe.
การสอบถามเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Je voudrais déclarer mes revenus.
Aș dori să-mi declar venitul.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของคุณ
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของคุณ
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดเวลาของการทำเรื่องขอคืนภาษีของคุณ
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าปรับหากคุณทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด
Qui me préviendra ________________ ?
Cine mă va informa de ______________?
การสอบถามถึงผู้ที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณจะได้รับภาษีคืนหรือต้องจ่ายภาษีเพิ่ม
du montant qui me sera remboursé
cât este rambursarea
ทางเลือกการคืนภาษี
si je dois payer davantage d'impôts
dacă datorez mai mult
ทางเลือกการคืนภาษี