ภาษาฮังกาเรี่ยน | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การทำงาน

การทำงาน - ทั่วไป

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Van jogosultságom [országban] dolgozni?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำงานในประเทศนั้น
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Szükségem van társadalombiztosítási számra mielőtt munkát vállalok?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นของการมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงาน
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Szükségem van munkavállalási engedélyre?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการมีใบอนุญาตทำงาน
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Mi a minimálbér?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำของประเทศ
Je suis ___________.
___________________vagyok.
การแจ้งให้ทราบถึงสถานะการทำงานของคุณ
employé(e)
alkalmazott
ประเภทของสถานะการทำงาน
au chômage
munkanélküli
ประเภทของสถานะการทำงาน
entrepreneur
vállalkozó
ประเภทของสถานะการทำงาน
travailleur indépendant
egyéni vállalkozó
ประเภทของสถานะการทำงาน
stagiaire
gyakornok
ประเภทของสถานะการทำงาน
bénévole
önkéntes
ประเภทของสถานะการทำงาน
consultant(e)
szaktanácsadó
ประเภทของสถานะการทำงาน
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Szeretnék szabadúszóként regisztrálni.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ

การทำงาน - สัญญา

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Milyen típusú a munkaszerződés?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของสัญญา
J'ai un contrat ___________.
______________ szerződésem van.
การแจ้งให้ทราบถึงประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมี
à temps plein
teljes munkaidős
ประเภทของสัญญา
à temps partiel
részmunkaidős
ประเภทของสัญญา
en C.D.D.
határozott idejű
ประเภทของสัญญา
en C.D.I.
állandó
ประเภทของสัญญา
saisonnier
szezonális
ประเภทของสัญญา
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Mikor kapok fizetést?
การสอบถามระยะเวลาที่จะได้รับค่าจ้าง
Je voudrais _________.
Szeretnék_________igényelni.
การสอบถามเกี่ยวกับการลางาน
un congé maternité
szülési szabadság
ประเภทของการลางาน
un congé paternité
apasági szabadság
ประเภทของการลางาน
un congé maladie
betegszabadság
ประเภทของการลางาน
des congés
szabadnap
ประเภทของการลางาน

การทำงาน - การขอคืนภาษี

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Szeretnék többet megtudni az adózásról.
การสอบถามเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Je voudrais déclarer mes revenus.
Szeretném bejelenteni a keresetem.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของคุณ
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Szeretnék egy könyvelőt megbízni az adóbevallásom elkészítésével.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของคุณ
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Mikor van az adóbevallás elküldésének határideje?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดเวลาของการทำเรื่องขอคืนภาษีของคุณ
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Van valamilyen büntetés, ha nem küldöm el időben az adóbevallásom?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าปรับหากคุณทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด
Qui me préviendra ________________ ?
Ki fogja a tudtomra adni, ______________ ?
การสอบถามถึงผู้ที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณจะได้รับภาษีคืนหรือต้องจ่ายภาษีเพิ่ม
du montant qui me sera remboursé
mennyi a visszatérítés?
ทางเลือกการคืนภาษี
si je dois payer davantage d'impôts
mennyit kell még fizetnem?
ทางเลือกการคืนภาษี