ภาษาญี่ปุ่น | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การทำงาน

การทำงาน - ทั่วไป

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำงานในประเทศนั้น
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นของการมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงาน
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการมีใบอนุญาตทำงาน
Kio estas la nacia minimuma salajro?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำของประเทศ
Mi estas ________________.
การแจ้งให้ทราบถึงสถานะการทำงานของคุณ
dungata
ประเภทของสถานะการทำงาน
senlabora
ประเภทของสถานะการทำงาน
entreprenisto
ประเภทของสถานะการทำงาน
memdungito
ประเภทของสถานะการทำงาน
internulo
ประเภทของสถานะการทำงาน
volontulo
ประเภทของสถานะการทำงาน
konsilisto
ประเภทของสถานะการทำงาน
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ

การทำงาน - สัญญา

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของสัญญา
Mi havas____________ kontrakton.
การแจ้งให้ทราบถึงประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมี
plentempan
ประเภทของสัญญา
parttempan
ประเภทของสัญญา
limigitan
ประเภทของสัญญา
permanentan
ประเภทของสัญญา
sezonan
ประเภทของสัญญา
Kiam mi ricevas mian salajron?
การสอบถามระยะเวลาที่จะได้รับค่าจ้าง
Mi ŝatus peti _________.
การสอบถามเกี่ยวกับการลางาน
akuŝferion
ประเภทของการลางาน
akuŝferion (por patro)
ประเภทของการลางาน
malsanan salajron
ประเภทของการลางาน
feritagojn
ประเภทของการลางาน

การทำงาน - การขอคืนภาษี

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
การสอบถามเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของคุณ
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของคุณ
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดเวลาของการทำเรื่องขอคืนภาษีของคุณ
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าปรับหากคุณทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด
Kiu diros min ______________?
การสอบถามถึงผู้ที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณจะได้รับภาษีคืนหรือต้องจ่ายภาษีเพิ่ม
kiom mia repago estas
ทางเลือกการคืนภาษี
se mi ŝuldas pli imposton
ทางเลือกการคืนภาษี