ภาษาอิตาเลี่ยน | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การทำงาน

การทำงาน - ทั่วไป

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำงานในประเทศนั้น
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นของการมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงาน
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการมีใบอนุญาตทำงาน
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Qual è il salario minimo?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำของประเทศ
Mi estas ________________.
Sono ____________.
การแจ้งให้ทราบถึงสถานะการทำงานของคุณ
dungata
impiegato/a
ประเภทของสถานะการทำงาน
senlabora
disoccupato/a
ประเภทของสถานะการทำงาน
entreprenisto
un imprenditore/un'imprenditrice
ประเภทของสถานะการทำงาน
memdungito
un lavoratore autonomo
ประเภทของสถานะการทำงาน
internulo
uno/a stagista
ประเภทของสถานะการทำงาน
volontulo
un/una volontario/a
ประเภทของสถานะการทำงาน
konsilisto
un/a consulente
ประเภทของสถานะการทำงาน
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ

การทำงาน - สัญญา

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของสัญญา
Mi havas____________ kontrakton.
Ho un contratto _________.
การแจ้งให้ทราบถึงประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมี
plentempan
a tempo pieno
ประเภทของสัญญา
parttempan
part-time
ประเภทของสัญญา
limigitan
a tempo determinato
ประเภทของสัญญา
permanentan
a tempo indeterminato
ประเภทของสัญญา
sezonan
stagionale
ประเภทของสัญญา
Kiam mi ricevas mian salajron?
Quando viene versato lo stipendio?
การสอบถามระยะเวลาที่จะได้รับค่าจ้าง
Mi ŝatus peti _________.
Vorrei chiedere ___________.
การสอบถามเกี่ยวกับการลางาน
akuŝferion
il congedo di maternità
ประเภทของการลางาน
akuŝferion (por patro)
il congedo di paternità
ประเภทของการลางาน
malsanan salajron
il congedo per malattia
ประเภทของการลางาน
feritagojn
dei giorni liberi
ประเภทของการลางาน

การทำงาน - การขอคืนภาษี

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
การสอบถามเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของคุณ
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของคุณ
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดเวลาของการทำเรื่องขอคืนภาษีของคุณ
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าปรับหากคุณทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด
Kiu diros min ______________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
การสอบถามถึงผู้ที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณจะได้รับภาษีคืนหรือต้องจ่ายภาษีเพิ่ม
kiom mia repago estas
quanto mi verrà rimborsato
ทางเลือกการคืนภาษี
se mi ŝuldas pli imposton
se devo pagare più tasse
ทางเลือกการคืนภาษี