ภาษาฟินนิช | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การทำงาน

การทำงาน - ทั่วไป

Kan ik in [land] werken?
Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำงานในประเทศนั้น
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitan työskentelyn?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นของการมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงาน
Heb ik een werkvergunning nodig?
Tarvitsenko työluvan?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการมีใบอนุญาตทำงาน
Wat is het nationale minimumloon?
Mikä on maan minimipalkka?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำของประเทศ
Ik ben ___________________ .
Minä olen ____________.
การแจ้งให้ทราบถึงสถานะการทำงานของคุณ
werkende
työllistynyt
ประเภทของสถานะการทำงาน
werkloos
työtön
ประเภทของสถานะการทำงาน
een ondernemer
yrittäjä
ประเภทของสถานะการทำงาน
een zelfstandige
itsenäinen ammatinharjoittaja
ประเภทของสถานะการทำงาน
een stagair
työharjoittelija
ประเภทของสถานะการทำงาน
een vrijwilliger
vapaaehtoistyöntekijä
ประเภทของสถานะการทำงาน
een consultant
konsultti
ประเภทของสถานะการทำงาน
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ

การทำงาน - สัญญา

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Minkälainen työsopimus on kyseessä?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของสัญญา
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Minulla on ________ sopimus.
การแจ้งให้ทราบถึงประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมี
voltijdse
kokopäiväinen
ประเภทของสัญญา
deeltijdse
osa-aikaiseen ohjelmaan
ประเภทของสัญญา
tijdelijke
määräaikainen
ประเภทของสัญญา
permanente
vakituinen
ประเภทของสัญญา
seizoensgebonden
kausiluonteinen
ประเภทของสัญญา
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Koska minä saan palkkani?
การสอบถามระยะเวลาที่จะได้รับค่าจ้าง
Ik zou graag _________ aanvragen.
Haluaisin saada _______.
การสอบถามเกี่ยวกับการลางาน
moederschapsverlof
äitiyslomaa
ประเภทของการลางาน
vaderschapsverlof
isyyslomaa
ประเภทของการลางาน
ziekteverlof
sairaslomaa
ประเภทของการลางาน
vrije dagen
lomaa
ประเภทของการลางาน

การทำงาน - การขอคืนภาษี

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.
การสอบถามเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Haluaisin ilmoittaa tuloni.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของคุณ
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua veroilmoituksen kanssa.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของคุณ
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดเวลาของการทำเรื่องขอคืนภาษีของคุณ
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen palauttaa myöhässä?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าปรับหากคุณทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด
Wie informeert mij over ______________?
Miten minulle ilmoitetaan, _________?
การสอบถามถึงผู้ที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณจะได้รับภาษีคืนหรือต้องจ่ายภาษีเพิ่ม
hoeveel mijn belastingteruggave is
kuinka suuri takaisinmaksettava summa on
ทางเลือกการคืนภาษี
of ik meer belastingen schuldig ben
jos minun pitää maksaa lisää veroja
ทางเลือกการคืนภาษี