ภาษาเดนิช | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การทำงาน

การทำงาน - ทั่วไป

Kan ik in [land] werken?
Må jeg arbejde i [land]?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำงานในประเทศนั้น
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นของการมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงาน
Heb ik een werkvergunning nodig?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการมีใบอนุญาตทำงาน
Wat is het nationale minimumloon?
Hvad er landets mindsteløn?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำของประเทศ
Ik ben ___________________ .
Jeg er ___________________ .
การแจ้งให้ทราบถึงสถานะการทำงานของคุณ
werkende
ansat
ประเภทของสถานะการทำงาน
werkloos
arbejdsløs
ประเภทของสถานะการทำงาน
een ondernemer
iværksætter
ประเภทของสถานะการทำงาน
een zelfstandige
selvstændig
ประเภทของสถานะการทำงาน
een stagair
praktikant
ประเภทของสถานะการทำงาน
een vrijwilliger
frivillig
ประเภทของสถานะการทำงาน
een consultant
konsulent
ประเภทของสถานะการทำงาน
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ

การทำงาน - สัญญา

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของสัญญา
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Jeg har en ______________ kontrakt.
การแจ้งให้ทราบถึงประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมี
voltijdse
fuldtids-
ประเภทของสัญญา
deeltijdse
deltids-
ประเภทของสัญญา
tijdelijke
tidsbegrænset
ประเภทของสัญญา
permanente
tidsubegrænset
ประเภทของสัญญา
seizoensgebonden
sæsonbegrænset
ประเภทของสัญญา
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Hvornår får jeg løn?
การสอบถามระยะเวลาที่จะได้รับค่าจ้าง
Ik zou graag _________ aanvragen.
Jeg vil gerne bede om _________.
การสอบถามเกี่ยวกับการลางาน
moederschapsverlof
barsel
ประเภทของการลางาน
vaderschapsverlof
fædreorlov
ประเภทของการลางาน
ziekteverlof
sygeorlov
ประเภทของการลางาน
vrije dagen
feriedage
ประเภทของการลางาน

การทำงาน - การขอคืนภาษี

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
การสอบถามเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของคุณ
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของคุณ
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดเวลาของการทำเรื่องขอคืนภาษีของคุณ
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าปรับหากคุณทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด
Wie informeert mij over ______________?
Hvem vil informere mig om ______________?
การสอบถามถึงผู้ที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณจะได้รับภาษีคืนหรือต้องจ่ายภาษีเพิ่ม
hoeveel mijn belastingteruggave is
hvor meget tilbagebetaling jeg får
ทางเลือกการคืนภาษี
of ik meer belastingen schuldig ben
at jeg skylder mere i skat
ทางเลือกการคืนภาษี