ภาษาจีน | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การทำงาน

การทำงาน - ทั่วไป

Kan ik in [land] werken?
请问我可以在【国家】工作吗?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำงานในประเทศนั้น
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นของการมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงาน
Heb ik een werkvergunning nodig?
请问我需要工作许可证吗?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการมีใบอนุญาตทำงาน
Wat is het nationale minimumloon?
全国最低工资是多少?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำของประเทศ
Ik ben ___________________ .
我是___________________ 。
การแจ้งให้ทราบถึงสถานะการทำงานของคุณ
werkende
雇佣
ประเภทของสถานะการทำงาน
werkloos
待业
ประเภทของสถานะการทำงาน
een ondernemer
企业家
ประเภทของสถานะการทำงาน
een zelfstandige
自雇者
ประเภทของสถานะการทำงาน
een stagair
实习生
ประเภทของสถานะการทำงาน
een vrijwilliger
志愿者
ประเภทของสถานะการทำงาน
een consultant
顾问
ประเภทของสถานะการทำงาน
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
我想要以自由职业者身份登记。
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ

การทำงาน - สัญญา

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
你提供哪种类型的工作合同?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของสัญญา
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
我有一个______________合同。
การแจ้งให้ทราบถึงประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมี
voltijdse
全职
ประเภทของสัญญา
deeltijdse
兼职
ประเภทของสัญญา
tijdelijke
定期合同
ประเภทของสัญญา
permanente
永久合同
ประเภทของสัญญา
seizoensgebonden
季节性合同
ประเภทของสัญญา
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
我什么时候能拿到我的工资?
การสอบถามระยะเวลาที่จะได้รับค่าจ้าง
Ik zou graag _________ aanvragen.
我想要_________。
การสอบถามเกี่ยวกับการลางาน
moederschapsverlof
产假
ประเภทของการลางาน
vaderschapsverlof
陪产假
ประเภทของการลางาน
ziekteverlof
病假
ประเภทของการลางาน
vrije dagen
请假
ประเภทของการลางาน

การทำงาน - การขอคืนภาษี

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
我想要了解纳税的相关信息。
การสอบถามเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Ik zou graag een loonaangifte doen.
我想要申报我的收入。
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของคุณ
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของคุณ
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดเวลาของการทำเรื่องขอคืนภาษีของคุณ
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าปรับหากคุณทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด
Wie informeert mij over ______________?
谁会告诉我______________?
การสอบถามถึงผู้ที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณจะได้รับภาษีคืนหรือต้องจ่ายภาษีเพิ่ม
hoeveel mijn belastingteruggave is
我的税收返还是多少
ทางเลือกการคืนภาษี
of ik meer belastingen schuldig ben
我是否要交更多税
ทางเลือกการคืนภาษี