ภาษาอังกฤษ | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การทำงาน

การทำงาน - ทั่วไป

Må jeg arbejde i [land]?
Am I eligible to work in [country]?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำงานในประเทศนั้น
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Do I need a social security number before I start working?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นของการมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงาน
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Do I need a work permit?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการมีใบอนุญาตทำงาน
Hvad er landets mindsteløn?
What is the national minimum wage?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำของประเทศ
Jeg er ___________________ .
I am ___________________ .
การแจ้งให้ทราบถึงสถานะการทำงานของคุณ
ansat
employed
ประเภทของสถานะการทำงาน
arbejdsløs
unemployed
ประเภทของสถานะการทำงาน
iværksætter
an entrepreneur
ประเภทของสถานะการทำงาน
selvstændig
self-employed
ประเภทของสถานะการทำงาน
praktikant
an intern
ประเภทของสถานะการทำงาน
frivillig
a volunteer
ประเภทของสถานะการทำงาน
konsulent
a consultant
ประเภทของสถานะการทำงาน
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
I would like to register as a freelance professional.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ

การทำงาน - สัญญา

Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
What type of employment contract do you have?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของสัญญา
Jeg har en ______________ kontrakt.
I have a ______________ contract.
การแจ้งให้ทราบถึงประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมี
fuldtids-
full-time
ประเภทของสัญญา
deltids-
part-time
ประเภทของสัญญา
tidsbegrænset
fixed-term
ประเภทของสัญญา
tidsubegrænset
permanent
ประเภทของสัญญา
sæsonbegrænset
seasonal
ประเภทของสัญญา
Hvornår får jeg løn?
When do I get my paycheck?
การสอบถามระยะเวลาที่จะได้รับค่าจ้าง
Jeg vil gerne bede om _________.
I would like to ask for _________.
การสอบถามเกี่ยวกับการลางาน
barsel
maternity leave
ประเภทของการลางาน
fædreorlov
paternity leave
ประเภทของการลางาน
sygeorlov
sick leave
ประเภทของการลางาน
feriedage
days off
ประเภทของการลางาน

การทำงาน - การขอคืนภาษี

Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
I would like to have some information on taxation.
การสอบถามเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Jeg vil gerne melde min indtjening.
I would like to report my earnings.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของคุณ
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของคุณ
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
When is the deadline to send my tax return?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดเวลาของการทำเรื่องขอคืนภาษีของคุณ
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าปรับหากคุณทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด
Hvem vil informere mig om ______________?
Who will let me know ______________ ?
การสอบถามถึงผู้ที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณจะได้รับภาษีคืนหรือต้องจ่ายภาษีเพิ่ม
hvor meget tilbagebetaling jeg får
how much my refund is
ทางเลือกการคืนภาษี
at jeg skylder mere i skat
if I owe more tax
ทางเลือกการคืนภาษี