ภาษาเอสเปรันโต | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การทำงาน

การทำงาน - ทั่วไป

Mohu legálně pracovat v [country]?
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำงานในประเทศนั้น
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นของการมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงาน
Potřebuji pracovní povolení?
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการมีใบอนุญาตทำงาน
Jaká je národní minimální mzda?
Kio estas la nacia minimuma salajro?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำของประเทศ
Já jsem ___________________ .
Mi estas ________________.
การแจ้งให้ทราบถึงสถานะการทำงานของคุณ
zaměstnaný
dungata
ประเภทของสถานะการทำงาน
nezaměstnaný
senlabora
ประเภทของสถานะการทำงาน
podnikatel
entreprenisto
ประเภทของสถานะการทำงาน
osoba samostatně výdělečně činná
memdungito
ประเภทของสถานะการทำงาน
stážista
internulo
ประเภทของสถานะการทำงาน
dobrovolník
volontulo
ประเภทของสถานะการทำงาน
poradce
konsilisto
ประเภทของสถานะการทำงาน
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ

การทำงาน - สัญญา

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของสัญญา
Mám ______________ smlouvu.
Mi havas____________ kontrakton.
การแจ้งให้ทราบถึงประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมี
na plný úvazek
plentempan
ประเภทของสัญญา
na poloviční úvazek
parttempan
ประเภทของสัญญา
na dobu určitou
limigitan
ประเภทของสัญญา
trvalá pozice
permanentan
ประเภทของสัญญา
sezonní práce
sezonan
ประเภทของสัญญา
Kde budu dostávat výplatu?
Kiam mi ricevas mian salajron?
การสอบถามระยะเวลาที่จะได้รับค่าจ้าง
Rád/a bych žádal/a o _________.
Mi ŝatus peti _________.
การสอบถามเกี่ยวกับการลางาน
mateřská dovolená
akuŝferion
ประเภทของการลางาน
otcovská dovolená
akuŝferion (por patro)
ประเภทของการลางาน
nemocenská
malsanan salajron
ประเภทของการลางาน
volný den
feritagojn
ประเภทของการลางาน

การทำงาน - การขอคืนภาษี

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
การสอบถามเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของคุณ
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของคุณ
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดเวลาของการทำเรื่องขอคืนภาษีของคุณ
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าปรับหากคุณทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด
Kdo mi dá vědět ______________?
Kiu diros min ______________?
การสอบถามถึงผู้ที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณจะได้รับภาษีคืนหรือต้องจ่ายภาษีเพิ่ม
výše kolik dostanu zpátky
kiom mia repago estas
ทางเลือกการคืนภาษี
jestliže musím zaplatit více daní
se mi ŝuldas pli imposton
ทางเลือกการคืนภาษี