ภาษาอังกฤษ | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การเรียน

การเรียน - มหาวิทยาลัย

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
I would like to enroll at a university.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
I want to apply for _____________ course.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร
ปริญญาตรี
an undergraduate
ประเภทหลักสูตร
บัณฑิตวิทยาลัย
a postgraduate
ประเภทหลักสูตร
ปริญญาเอก
a PhD
ประเภทหลักสูตร
เต็มเวลา
a full-time
ประเภทหลักสูตร
นอกเวลา
a part-time
ประเภทหลักสูตร
ออนไลน์
an online
ประเภทหลักสูตร
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
I would like to study at your university for ___________.
การแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาการแลกเปลี่ยนของคุณ
หนึ่งภาคการศึกษา
a semester
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
หนึ่งปีการศึกษา
an academic year
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
What are the work restrictions for students?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียน
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
การสอบถามความจำเป็นในการใช้ระหว่างเอกสารต้นฉบับกับสำเนา
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
What are the entry requirements of the university?
ใช้เมื่อสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Are you going to send me a formal offer?
การสอบถามความเป็นไปได้ในการได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการ
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Does the university guarantee accommodation as well?
การสอบถามเกี่ยวกับที่พักที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Does the course involve an internship as well?
การสอบถามเกี่ยวกับการฝึกงานระหว่างหลักสูตร
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยนั้น
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
How can I track the progress of my application?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสถานะใบสมัครของคุณ
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
What are the [language] language requirements?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษาที่ต้องมี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น
ระบบ ____________ เป็นยังไง
What is the ____________ system like?
การสอบถามเกี่ยวกับระบบ
หน่วยกิตวิชา
credit
ประเภทของระบบ
การให้คะแนน
marking
ประเภทของระบบ
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
การสอบถามเกี่ยวกับใบรับรองผลการศึกษาที่จะได้รับหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลง
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
What is the teaching style like?
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
มี _____________ ไหม
Are there _____________ ?
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
การบรรยาย
lectures
ประเภทของชั้นเรียน
การสัมมนา
seminars
ประเภทของชั้นเรียน
การกวดวิชา
tutorials
ประเภทของชั้นเรียน
การประชุม
conferences
ประเภทของชั้นเรียน
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
What courses are offered by summer schools?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของหลักสูตรที่มีในช่วงภาคฤดูร้อน
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
When are the exams held?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดการสอบ
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Where can I find information about all the courses available?
การสอบถามสถานที่สำหรับหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Is there a university sports center?
การสอบถามเกี่ยวกับศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัย
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
How can I join student societies?
การสอบถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมชมรมนักเรียน
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
What are the estimated living costs in [city]?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าครองชีพโดยประมาณ

การเรียน - หลักสูตรภาษา

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
What languages can I study at your school?
การสอบถามเกี่ยวกับภาษาที่คุณจะสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนนั้น
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Is there a placement test to assess my level?
การสอบถามเกี่ยวกับการทดสอบสำหรับวัดระดับของคุณ
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นเรียน ในกรณีที่คุณไม่พอใจกับระดับที่คุณเข้าร่วมอยู่
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Do you have a detailed description of the course?
การสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
What is the maximum number of students in a class?
การสอบถามเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนสูงสุดในชั้นเรียน
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
What facilities are there in your school?
การสอบถามเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Do you also arrange excursions?
การสอบถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นที่จัดโดยโรงเรียน
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
What programs do you offer?
การสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมที่มี

การเรียน - ทุนการศึกษา

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
I am here to inquire about funding opportunities.
การสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Which bodies can fund my studies?
การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงานหรือกลุ่มคนที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของคุณ
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
I need financial help for ____________.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน
ค่าเล่าเรียน
tuition fees
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
my living expenses
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
การดูแลเด็ก
childcare
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
What kinds of scholarships are available?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของทุนการศึกษาที่มี

การเรียน - การเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
I would like to validate my degree certificate in [country].
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของคุณในประเทศนั้น
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Do you have a list of the certified translators in [language]?
การสอบถามเกี่ยวกับรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษาที่คุณจำเป็นต้องใช้บริการ
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Where can I get a certificate of equivalency?
การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิ