ภาษาฟินนิช | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การเรียน

การเรียน - มหาวิทยาลัย

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Haluaisin hakea yliopistoon.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Haluan hakea ________.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร
kandidatkurs
kandidaatin ohjelmaan
ประเภทหลักสูตร
avancerad kurs
jatko-opintoihin
ประเภทหลักสูตร
doktorandkurs
tohtorin ohjelmaan
ประเภทหลักสูตร
fulltidskurs
täysiaikaiseen ohjelmaan
ประเภทหลักสูตร
deltidskurs
osa-aikaiseen ohjelmaan
ประเภทหลักสูตร
onlinekurs
verkossa käytävään ohjelmaan
ประเภทหลักสูตร
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
การแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาการแลกเปลี่ยนของคุณ
en termin
lukukauden
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ett läsår
lukuvuoden
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียน
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
การสอบถามความจำเป็นในการใช้ระหว่างเอกสารต้นฉบับกับสำเนา
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
ใช้เมื่อสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
การสอบถามความเป็นไปได้ในการได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการ
Garanterar universitetet boende?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
การสอบถามเกี่ยวกับที่พักที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
Innefattar kursen en praktikperiod?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
การสอบถามเกี่ยวกับการฝึกงานระหว่างหลักสูตร
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยนั้น
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสถานะใบสมัครของคุณ
Vilka är språkkraven?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษาที่ต้องมี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น
Hur fungerar _______ ?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
การสอบถามเกี่ยวกับระบบ
poängsystemet
opintopiste
ประเภทของระบบ
betygssättningen
arvosana
ประเภทของระบบ
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
การสอบถามเกี่ยวกับใบรับรองผลการศึกษาที่จะได้รับหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลง
Hur är undervisningen?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
Finns det _______?
Onko teillä ________?
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
föreläsningar
luentoja
ประเภทของชั้นเรียน
seminarier
seminaareja
ประเภทของชั้นเรียน
handledning
pienryhmäopetusta
ประเภทของชั้นเรียน
konferenser
konferensseja
ประเภทของชั้นเรียน
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของหลักสูตรที่มีในช่วงภาคฤดูร้อน
När är tentaperioderna?
Koska tentit ovat?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดการสอบ
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
การสอบถามสถานที่สำหรับหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ
Har universitetet en idrottsanläggning?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
การสอบถามเกี่ยวกับศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัย
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
การสอบถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมชมรมนักเรียน
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าครองชีพโดยประมาณ

การเรียน - หลักสูตรภาษา

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
การสอบถามเกี่ยวกับภาษาที่คุณจะสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนนั้น
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
การสอบถามเกี่ยวกับการทดสอบสำหรับวัดระดับของคุณ
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นเรียน ในกรณีที่คุณไม่พอใจกับระดับที่คุณเข้าร่วมอยู่
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
การสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
การสอบถามเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนสูงสุดในชั้นเรียน
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
การสอบถามเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
Arrangerar skolan också utflykter?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
การสอบถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นที่จัดโดยโรงเรียน
Vilka program erbjuds?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
การสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมที่มี

การเรียน - ทุนการศึกษา

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
การสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงานหรือกลุ่มคนที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของคุณ
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน
skolavgifter
lukukausimaksut
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
mina levnadskostnader
elinkustannukseni
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
barnomsorg
lastenhoito
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
Vilka typer av stipendier finns det?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของทุนการศึกษาที่มี

การเรียน - การเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของคุณในประเทศนั้น
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
การสอบถามเกี่ยวกับรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษาที่คุณจำเป็นต้องใช้บริการ
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิ