ภาษาเอสเปรันโต | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การเรียน

การเรียน - มหาวิทยาลัย

Me gustaría matricularme en la universidad.
Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Me quiero matricular _______________.
Mi volas apliki por_____________.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร
en un grado
kurso por studentoj
ประเภทหลักสูตร
en un posgrado
kurso por postdiplomaj studentoj
ประเภทหลักสูตร
en un doctorado
kurso por Ph.D.
ประเภทหลักสูตร
a tiempo completo
plentempa kurso
ประเภทหลักสูตร
a tiempo parcial
parttempa kurso
ประเภทหลักสูตร
a distancia
enreta kurso
ประเภทหลักสูตร
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
การแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาการแลกเปลี่ยนของคุณ
un semestre
semestro
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
un curso académico
akademia jaro
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียน
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
การสอบถามความจำเป็นในการใช้ระหว่างเอกสารต้นฉบับกับสำเนา
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
ใช้เมื่อสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
การสอบถามความเป็นไปได้ในการได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการ
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
การสอบถามเกี่ยวกับที่พักที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
การสอบถามเกี่ยวกับการฝึกงานระหว่างหลักสูตร
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยนั้น
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสถานะใบสมัครของคุณ
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษาที่ต้องมี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น
¿Cómo es el sistema _____________?
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
การสอบถามเกี่ยวกับระบบ
de créditos
de kredito
ประเภทของระบบ
de notas
de noto
ประเภทของระบบ
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
การสอบถามเกี่ยวกับใบรับรองผลการศึกษาที่จะได้รับหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลง
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Kiom estas la instrua stilo?
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
¿Hay ______________?
Ĉu estas ______________?
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
clases teóricas
lekcioj
ประเภทของชั้นเรียน
seminarios
seminarioj
ประเภทของชั้นเรียน
tutorías
lerniloj
ประเภทของชั้นเรียน
conferencias
konferencoj
ประเภทของชั้นเรียน
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของหลักสูตรที่มีในช่วงภาคฤดูร้อน
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Kiam estas la ekzamenoj?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดการสอบ
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
การสอบถามสถานที่สำหรับหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Ĉu estas universitata sportejo?
การสอบถามเกี่ยวกับศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัย
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
การสอบถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมชมรมนักเรียน
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าครองชีพโดยประมาณ

การเรียน - หลักสูตรภาษา

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
การสอบถามเกี่ยวกับภาษาที่คุณจะสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนนั้น
¿Hay pruebas de nivel?
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
การสอบถามเกี่ยวกับการทดสอบสำหรับวัดระดับของคุณ
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นเรียน ในกรณีที่คุณไม่พอใจกับระดับที่คุณเข้าร่วมอยู่
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
การสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
การสอบถามเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนสูงสุดในชั้นเรียน
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
การสอบถามเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
¿Organizan también excursiones?
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
การสอบถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นที่จัดโดยโรงเรียน
¿Qué programas ofertan?
Kio programojn vi proponas?
การสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมที่มี

การเรียน - ทุนการศึกษา

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
การสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงานหรือกลุ่มคนที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของคุณ
Necesito ayuda financiera para ______________.
Mi bezonas financan helpon por ____________.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน
matrícula
instrudepagoj
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
gastos personales
miaj vivelspezoj
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
manutención de hijos menores
infanzorgado
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
¿Qué becas puedo solicitar?
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของทุนการศึกษาที่มี

การเรียน - การเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของคุณในประเทศนั้น
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
การสอบถามเกี่ยวกับรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษาที่คุณจำเป็นต้องใช้บริการ
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิ