ภาษาฮินดู | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การเรียน

การเรียน - มหาวิทยาลัย

Я бы хотел(а) зачислиться в университет
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร
бакалавриат
ประเภทหลักสูตร
аспирантура
ประเภทหลักสูตร
докторат/профессура
ประเภทหลักสูตร
очная форма
ประเภทหลักสูตร
заочная форма
ประเภทหลักสูตร
онлайн обучение
ประเภทหลักสูตร
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
การแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาการแลกเปลี่ยนของคุณ
семестр
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
академический год
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
Какие ограничения на работу для студентов?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียน
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
การสอบถามความจำเป็นในการใช้ระหว่างเอกสารต้นฉบับกับสำเนา
Каковы требования для поступления в университет?
ใช้เมื่อสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
Вы пришлете мне формальное предложение?
การสอบถามความเป็นไปได้ในการได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการ
Университет гарантирует предоставление жилья?
การสอบถามเกี่ยวกับที่พักที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
Курс включает в себя период стажировки?
การสอบถามเกี่ยวกับการฝึกงานระหว่างหลักสูตร
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยนั้น
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสถานะใบสมัครของคุณ
Каковы требования знания [язык] языка?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษาที่ต้องมี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น
Какова система_____________?
การสอบถามเกี่ยวกับระบบ
кредитов
ประเภทของระบบ
оценок
ประเภทของระบบ
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
การสอบถามเกี่ยวกับใบรับรองผลการศึกษาที่จะได้รับหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลง
Каков стиль преподавания?
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
Там есть___________?
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
лекции
ประเภทของชั้นเรียน
семинары
ประเภทของชั้นเรียน
учебные материалы
ประเภทของชั้นเรียน
конференции
ประเภทของชั้นเรียน
Какие курсы предлагаются летними школами?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของหลักสูตรที่มีในช่วงภาคฤดูร้อน
Когда проходят экзамены?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดการสอบ
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
การสอบถามสถานที่สำหรับหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ
В университете есть спортивный центр?
การสอบถามเกี่ยวกับศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัย
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
การสอบถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมชมรมนักเรียน
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าครองชีพโดยประมาณ

การเรียน - หลักสูตรภาษา

Какие языки я могу изучать в вашем университете?
การสอบถามเกี่ยวกับภาษาที่คุณจะสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนนั้น
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
การสอบถามเกี่ยวกับการทดสอบสำหรับวัดระดับของคุณ
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นเรียน ในกรณีที่คุณไม่พอใจกับระดับที่คุณเข้าร่วมอยู่
У вас есть детальное описание курса?
การสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร
Каково максимальное количество студентов в группе?
การสอบถามเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนสูงสุดในชั้นเรียน
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
การสอบถามเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
Вы организовываете экскурсии?
การสอบถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นที่จัดโดยโรงเรียน
Какие программы вы предлагаете?
การสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมที่มี

การเรียน - ทุนการศึกษา

Я хочу узнать о возможностях финансирования.
การสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Какие органы могут финансировать мое обучение?
การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงานหรือกลุ่มคนที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของคุณ
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน
плата за обучение
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
расходы на жизнь
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
уход за ребенком
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
Какие виды стипендий доступны?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของทุนการศึกษาที่มี

การเรียน - การเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของคุณในประเทศนั้น
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
การสอบถามเกี่ยวกับรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษาที่คุณจำเป็นต้องใช้บริการ
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิ