ภาษาโปรตุเกส | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การเรียน

การเรียน - มหาวิทยาลัย

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Gostaria de me matricular em uma universidade.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร
Grundkurs
graduação
ประเภทหลักสูตร
Aufbaukurs
pós-graduação
ประเภทหลักสูตร
Doktorandenkurs
PhD
ประเภทหลักสูตร
Vollzeitkurs
tempo integral
ประเภทหลักสูตร
Teilzeitkurs
meio período
ประเภทหลักสูตร
Onlinekurs
online
ประเภทหลักสูตร
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
การแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาการแลกเปลี่ยนของคุณ
ein Semester
um semestre
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ein Studienjahr
um ano acadêmico
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียน
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
การสอบถามความจำเป็นในการใช้ระหว่างเอกสารต้นฉบับกับสำเนา
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
ใช้เมื่อสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Vou receber uma proposta formal?
การสอบถามความเป็นไปได้ในการได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการ
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
A universidade também oferece acomodação?
การสอบถามเกี่ยวกับที่พักที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
O curso também inclui um período de estágio?
การสอบถามเกี่ยวกับการฝึกงานระหว่างหลักสูตร
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยนั้น
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสถานะใบสมัครของคุณ
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษาที่ต้องมี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น
Wie funktioniert das__________?
Como é o sistema de ____________?
การสอบถามเกี่ยวกับระบบ
Kreditsystem
crédito
ประเภทของระบบ
Benotungssystem
notas
ประเภทของระบบ
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
การสอบถามเกี่ยวกับใบรับรองผลการศึกษาที่จะได้รับหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลง
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Qual é o estilo de ensino?
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
Gibt es_____________?
São _____________ ?
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
Vorlesungen
aulas expositivas
ประเภทของชั้นเรียน
Seminare
seminários
ประเภทของชั้นเรียน
Tutorien
tutoriais
ประเภทของชั้นเรียน
Konferenzen
conferências
ประเภทของชั้นเรียน
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของหลักสูตรที่มีในช่วงภาคฤดูร้อน
Wann finden die Prüfungen statt?
Quando acontecem as provas?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดการสอบ
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
การสอบถามสถานที่สำหรับหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Há um complexo esportivo aqui?
การสอบถามเกี่ยวกับศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัย
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
การสอบถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมชมรมนักเรียน
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าครองชีพโดยประมาณ

การเรียน - หลักสูตรภาษา

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Quais línguas posso estudar em sua escola?
การสอบถามเกี่ยวกับภาษาที่คุณจะสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนนั้น
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
การสอบถามเกี่ยวกับการทดสอบสำหรับวัดระดับของคุณ
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นเรียน ในกรณีที่คุณไม่พอใจกับระดับที่คุณเข้าร่วมอยู่
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
การสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Qual é o número máximo de alunos por classe?
การสอบถามเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนสูงสุดในชั้นเรียน
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Quais são as comodidades da escola?
การสอบถามเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Vocês também organizam excursões?
การสอบถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นที่จัดโดยโรงเรียน
Welche Programme bieten Sie an?
Quais programas vocês oferecem?
การสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมที่มี

การเรียน - ทุนการศึกษา

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
การสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงานหรือกลุ่มคนที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของคุณ
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน
Studiengebühren
mensalidades
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
Lebenshaltungskosten
despesas de subsistência
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
Kinderbetreuung
cuidados infantis
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
Welche Stipendien gibt es?
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของทุนการศึกษาที่มี

การเรียน - การเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของคุณในประเทศนั้น
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
การสอบถามเกี่ยวกับรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษาที่คุณจำเป็นต้องใช้บริการ
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิ