ภาษาเกาหลี | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การเรียน

การเรียน - มหาวิทยาลัย

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร
Grundkurs
ประเภทหลักสูตร
Aufbaukurs
ประเภทหลักสูตร
Doktorandenkurs
ประเภทหลักสูตร
Vollzeitkurs
ประเภทหลักสูตร
Teilzeitkurs
ประเภทหลักสูตร
Onlinekurs
ประเภทหลักสูตร
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
การแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาการแลกเปลี่ยนของคุณ
ein Semester
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ein Studienjahr
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียน
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
การสอบถามความจำเป็นในการใช้ระหว่างเอกสารต้นฉบับกับสำเนา
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
ใช้เมื่อสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
การสอบถามความเป็นไปได้ในการได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการ
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
การสอบถามเกี่ยวกับที่พักที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
การสอบถามเกี่ยวกับการฝึกงานระหว่างหลักสูตร
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยนั้น
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสถานะใบสมัครของคุณ
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษาที่ต้องมี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น
Wie funktioniert das__________?
การสอบถามเกี่ยวกับระบบ
Kreditsystem
ประเภทของระบบ
Benotungssystem
ประเภทของระบบ
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
การสอบถามเกี่ยวกับใบรับรองผลการศึกษาที่จะได้รับหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลง
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
Gibt es_____________?
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
Vorlesungen
ประเภทของชั้นเรียน
Seminare
ประเภทของชั้นเรียน
Tutorien
ประเภทของชั้นเรียน
Konferenzen
ประเภทของชั้นเรียน
Welche Kurse bietet die Summer School an?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของหลักสูตรที่มีในช่วงภาคฤดูร้อน
Wann finden die Prüfungen statt?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดการสอบ
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
การสอบถามสถานที่สำหรับหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
การสอบถามเกี่ยวกับศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัย
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
การสอบถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมชมรมนักเรียน
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าครองชีพโดยประมาณ

การเรียน - หลักสูตรภาษา

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
การสอบถามเกี่ยวกับภาษาที่คุณจะสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนนั้น
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
การสอบถามเกี่ยวกับการทดสอบสำหรับวัดระดับของคุณ
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นเรียน ในกรณีที่คุณไม่พอใจกับระดับที่คุณเข้าร่วมอยู่
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
การสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร
Wie viele Plätze hat die Klasse?
การสอบถามเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนสูงสุดในชั้นเรียน
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
การสอบถามเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
Organisieren Sie auch Exkursionen?
การสอบถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นที่จัดโดยโรงเรียน
Welche Programme bieten Sie an?
การสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมที่มี

การเรียน - ทุนการศึกษา

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
การสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงานหรือกลุ่มคนที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของคุณ
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน
Studiengebühren
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
Lebenshaltungskosten
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
Kinderbetreuung
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
Welche Stipendien gibt es?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของทุนการศึกษาที่มี

การเรียน - การเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของคุณในประเทศนั้น
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
การสอบถามเกี่ยวกับรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษาที่คุณจำเป็นต้องใช้บริการ
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิ