ภาษาสเปน | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การเรียน

การเรียน - มหาวิทยาลัย

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Me gustaría matricularme en la universidad.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Je voudrais m'inscrire à _________.
Me quiero matricular _______________.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร
une formation du premier cycle
en un grado
ประเภทหลักสูตร
une formation du second cycle
en un posgrado
ประเภทหลักสูตร
un doctorat
en un doctorado
ประเภทหลักสูตร
une formation à temps plein
a tiempo completo
ประเภทหลักสูตร
une formation à temps partiel
a tiempo parcial
ประเภทหลักสูตร
une formation en ligne
a distancia
ประเภทหลักสูตร
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
การแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาการแลกเปลี่ยนของคุณ
un semestre
un semestre
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
une année académique
un curso académico
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียน
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
การสอบถามความจำเป็นในการใช้ระหว่างเอกสารต้นฉบับกับสำเนา
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
ใช้เมื่อสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
การสอบถามความเป็นไปได้ในการได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการ
Le logement est assuré par l'université ?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
การสอบถามเกี่ยวกับที่พักที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
การสอบถามเกี่ยวกับการฝึกงานระหว่างหลักสูตร
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยนั้น
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสถานะใบสมัครของคุณ
Quel niveau en [langue] est demandé ?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษาที่ต้องมี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น
Comment fonctionne le système ______ ?
¿Cómo es el sistema _____________?
การสอบถามเกี่ยวกับระบบ
de crédits
de créditos
ประเภทของระบบ
de notation
de notas
ประเภทของระบบ
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
การสอบถามเกี่ยวกับใบรับรองผลการศึกษาที่จะได้รับหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลง
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
Y a-t-il ______ ?
¿Hay ______________?
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
des cours magistraux
clases teóricas
ประเภทของชั้นเรียน
des séminaires
seminarios
ประเภทของชั้นเรียน
des travaux dirigés
tutorías
ประเภทของชั้นเรียน
des conférences
conferencias
ประเภทของชั้นเรียน
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของหลักสูตรที่มีในช่วงภาคฤดูร้อน
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดการสอบ
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
การสอบถามสถานที่สำหรับหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
การสอบถามเกี่ยวกับศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัย
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
การสอบถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมชมรมนักเรียน
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าครองชีพโดยประมาณ

การเรียน - หลักสูตรภาษา

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
การสอบถามเกี่ยวกับภาษาที่คุณจะสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนนั้น
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
¿Hay pruebas de nivel?
การสอบถามเกี่ยวกับการทดสอบสำหรับวัดระดับของคุณ
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นเรียน ในกรณีที่คุณไม่พอใจกับระดับที่คุณเข้าร่วมอยู่
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
การสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
การสอบถามเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนสูงสุดในชั้นเรียน
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
การสอบถามเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
Est-ce que vous organisez des excursions ?
¿Organizan también excursiones?
การสอบถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นที่จัดโดยโรงเรียน
Quels programmes offrez-vous ?
¿Qué programas ofertan?
การสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมที่มี

การเรียน - ทุนการศึกษา

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
การสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงานหรือกลุ่มคนที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของคุณ
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน
les frais d'inscription
matrícula
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
les frais de subsistance
gastos personales
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
la garde d'enfants
manutención de hijos menores
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
Quels types de bourse sont disponibles ?
¿Qué becas puedo solicitar?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของทุนการศึกษาที่มี

การเรียน - การเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของคุณในประเทศนั้น
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
การสอบถามเกี่ยวกับรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษาที่คุณจำเป็นต้องใช้บริการ
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิ